หนุนเยาวชนนราธิวาส สร้างชุมชนรีไซเคิลขยะ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


หนุนเยาวชนนราธิวาส สร้างชุมชนรีไซเคิลขยะ thaihealth


หนุนเยาวชนนราธิวาส สร้างชุมชนรีไซเคิลขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


นายมะอะฮูมือรี ยูน๊ะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านบาลา และผู้รับผิดชอบโครงการชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านบาลา เปิดเผยว่า บ้านบาลา ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส เป็นชุมชนสุดท้ายที่อยู่ติดกับพรมแดนไทย-มาเลเซีย เป็นหมู่บ้านต้นน้ำสุไหงโก-ลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไม่เว้นแต่ละวัน และนำมาซึ่งปัญหาที่ตามมา จึงทำให้ชาวบ้านรวมตัวกันจัด "โครงการชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


"ที่ผ่านมาคนในชุมชนยังขาดความความรู้ในการจัดการคัดแยกและกำจัดอย่างถูกต้อง และมีปัญหาขยะจากนักท่องเที่ยวมาสร้างปัญหาเพิ่ม จึงเริ่มต้นจากการให้ความรู้ในการจัดการขยะในครัวเรือน ขยายผลออกมาสู่การดูแลหน้าบ้านของตนเอง ดูแลพื้นที่ส่วนรวมและสาธารณะต่างๆ ในชุมชน จนไปถึงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งก็คือน้ำตกสิรินธร"


หนุนเยาวชนนราธิวาส สร้างชุมชนรีไซเคิลขยะ thaihealth


ผู้ใหญ่บ้านบ้านบาลากล่าวต่อว่า ปัจจุบันแต่ละบ้านมีความรู้ในการแยกขยะภายในครัวเรือนมากขึ้น อย่างเศษอาหารจะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ บริเวณหน้าบ้านก็จะมีพื้นที่สำหรับคัดแยกชนิดและประเภทของขยะที่เอามารีไซเคิลได้ ก็จะรวมกันไว้ที่ธนาคารขยะ โดยมีกติกาของชุมชนที่ต้องยึดถือร่วมกัน คือ ข้อ 1 ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ ข้อ 2 การจัดกิจกรรมภาคกลางคืน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมให้เยาวชนสำรวจขยะในครัวเรือน ชวนกันเก็บขยะไปยังศาลาหมู่บ้าน เพื่อคัดแยกขยะส่งธนาคารขยะ ข้อ 3 ร่วมกันสอดส่องดูแลขยะบริเวณน้ำตกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะ ข้อ 4 ช่วยกันทำความสะอาดกูโบร์ หรือสุสาน ฝายประปา ลำคลอง และทำความสะอาดมัสยิดทุกเดือน และข้อ 5 ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

Shares:
QR Code :
QR Code