หนุนอารยสถาปัตย์ ต้อนรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


หนุนอารยสถาปัตย์ ต้อนรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล thaihealth


สสส.ติวเข้มฑูตอารยสถาปัตย์ รับ 10 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพิ่มโอกาสการจ้างงานคนพิการ รณรงค์สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ขณะที่สายการบินแอร์เอเชียหนุนจ้างงานคนพิการเชิงสังคมกว่า 50 อัตรา


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดประชุม – เสวนา “ฑูตอารยสถาปัตย์” ต้อนรับเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ใน 10 จังหวัดนำร่องและพื้นที่เชื่อมโยง ครั้งที่ 5 


หนุนอารยสถาปัตย์ ต้อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล thaihealth


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สสส. สนับสนุนโครงการ "ทูตอารยสถาปัตย์" ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบันมีทูตอารยสถาปัตย์ (Friendly Design Ambassador) ทั้งนิสิต นักศึกษา เยาวชนและคนพิการประเภทต่างๆ กระจายกำลังอยู่ทั่วประเทศจำนวนกว่า 570 คน ในจำนวนนี้มีทูตอารยสถาปัตย์ที่เป็นคนพิการนั่งวีลแชร์ และคนตาบอด จำนวน300 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 50 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของไทย


หนุนอารยสถาปัตย์ ต้อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล thaihealth


โดยภารกิจคือ การรณรงค์สำรวจพื้นที่การท่องเที่ยวเพื่อทุกคน ในพื้นที่ท่องเที่ยวใน 10 จังหวัดนำร่องและพื้นที่เชื่อมโยง โดยเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์จะส่งเสริม กระตุ้น และติดตามผลการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการจัดปรับสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน โดย สสส. สนับสนุนการสร้างกลไกบูรณาการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายกลุ่มต่างๆ จัดทำข้อเสนอผลักดันนโยบาย รวมถึงรณรงค์สื่อสารสาธารณะ สร้างความตระหนักด้านการจัดปรับสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยทุกคนเข้าถึงได้ และระบบขนส่งไร้รอยต่อ ล้อ ราง เรือ เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการและผู้สูงอายุ ทำให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างอิสระ


หนุนอารยสถาปัตย์ ต้อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล thaihealth


“แม้ว่าทูตอารยสถาปัตย์ส่วนใหญ่จะเป็นจิตอาสา แต่จำนวนไม่น้อยเป็นคนพิการประเภทต่างๆ สสส. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนพิการไปสู่การจ้างงาน โดยทางมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลจัดอบรม และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานเชิงสังคม ภายใต้มาตรา 33 และมาตรา 35 ซึ่งฑูตอารยสถาปัตย์ จะทำหน้าที่สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ผลักดันให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” นางภรณี กล่าว


หนุนอารยสถาปัตย์ ต้อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล thaihealth


ด้าน นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ริเริ่มโครงการ "ทูตอารยสถาปัตย์" โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สสส. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำหรับทูตอารยสถาปัตย์ เป็นบุคคลจิตอาสามีหน้าที่ในการรณรงค์ ส่งเสริม สำรวจ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) หรือหลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล


หนุนอารยสถาปัตย์ ต้อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล thaihealth


เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตึกอาคาร ฟุตบาททางเดินเท้า สถานที่ สิ่งแวดล้อม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน สถานศึกษา ระบบขนส่งมวลชน ตลอดจนบริการต่างๆ เพื่อให้ทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ และคนที่ใช้รถเข็น สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้ ใช้บริการได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึงและเท่าเทียม ให้ได้มากที่สุด


หนุนอารยสถาปัตย์ ต้อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล thaihealth


“ครั้งนี้ บริษัทแอร์เอเซีย สนับสนุนจ้างงานคนพิการตามกฎหมายมาตรา 35 ซึ่งเป็นการจ้างงานเชิงสังคม เพื่อให้คนพิการมาทำหน้าที่เป็น "ทูตอารยสถาปัตย์" มากกว่า 50 อัตรา โดยจะรณรงค์สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เป้าหมายในการปรับปรุงและพัฒนาตึกอาคาร สถานที่ หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้มีอารยสถาปัตย์ที่พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ใส่ใจสิทธิความ เสมอภาคของคนพิการ และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล ส่งผลให้การดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ สามารถกระจายตัวและเห็นผลได้มากขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศ” นายกฤษนะ กล่าว


หนุนอารยสถาปัตย์ ต้อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล thaihealth


ทั้งนี้ เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลต้นแบบ จำนวน 10 เส้นทาง/จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ขอนแก่น ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก พระนครศรีอยุธยา พังงา ราชบุรี โดยจะมีการรวบรวม ฐานข้อมูลเส้นทางบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ผ่านทางเฟซบุค www.facebook.com/FriendlyDesignAmbassadors


หากองค์กร บริษัท หรือหน่วยงานใด ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สุขยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง โดยการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายมาตรา 35 ขอเชิญติดต่อได้ที่มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เบอร์โทร 08-1855-1199, 08-4664-2231, 06-2195-2457 หรือติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.thailandfriendlydesignexpo.com หรืออีเมล [email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code