หนุนรัฐบาลปรับภาษีบุหรี่ ลดการสูบในกลุ่มเยาวชน

หนุนรัฐบาลปรับภาษีบุหรี่ ลดการสูบในกลุ่มเยาวชน  thaihealth


มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ผนึกเครือข่ายครอบครัวปลอดบุหรี่ หนุนรัฐบาลปรับภาษีบุหรี่ บุหรี่ต้องมีราคาแพงขึ้น ส่งผลลดการสูบ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน


เมื่อวันที่ 28 กันยายน น.ส.กัลยาณา วาจิ หัวหน้าโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) กล่าวถึงกรณีรัฐบาลกำลังจะปรับภาษีบุหรี่ในปลายเดือนกันยายน 2564 นี้ ว่า สสม. มีเป้าหมายการทำงานเพื่อให้ครัวเรือนของพี่น้องมุสลิมที่มีคนสูบบุหรี่อย่างน้อยหนึ่งคน สามารถเลิกบุหรี่ได้บ้านละคน จากการทำงานพบว่า หลายครอบครัวต้องสูญเสียคนที่ตนรักเพราะการสูบบุหรี่ และไม่มีใครสามารถย้อนเวลาไปแก้ไขความสูญเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่ได้ ดังนั้น จึงขอเป็นกำลังใจสนับสนุนให้รัฐบาลที่กำลังพยายามปกป้องประชาชนด้วยการทำให้บุหรี่แพงขึ้น ถ้าบุหรี่แพงขึ้นกว่าเดิม หลายครอบครัวก็จะปลอดภัยขึ้นมาก พ่อบ้านที่ติดบุหรี่ สูบบุหรี่ไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้าน ก็จะสูบน้อยลงหรืออาจเลิกสูบบุหรี่ได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ชนิดใด ยิ่งราคาถูกก็มีแต่จะทำให้การเข้าถึงบุหรี่ง่ายขึ้น ยิ่งทำร้ายตัวคนสูบบุหรี่ที่มีถึง 11 ล้านคน และคนในครอบครัวอีกไม่น้อยกว่า 20 ล้านคนได้รับผลกระทบไปด้วย


หนุนรัฐบาลปรับภาษีบุหรี่ ลดการสูบในกลุ่มเยาวชน  thaihealth


นางฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อสังคม (สพมส.) และเครือข่ายครอบครัวปลอดบุหรี่ กล่าวว่า จากการทำงานเสริมสร้างครอบครัวปลอดบุหรี่ผ่านกิจกรรมห้องเรียนครอบครัวปลอดบุหรี่ ทำให้มองเห็นผลกระทบในครอบครัวจากการที่คนในครอบครัวสูบบุหรี่ การได้รับควันบุหรี่จากคนในครอบครัว ส่งผลโดยตรงเรื่องสุขภาพของคนที่สูบและสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้สูบ เช่น เด็กที่อยู่ในครรภ์มารดา  ผู้หญิงที่ตั้งท้อง หรือเด็กเล็ก คนทั่วไปที่ได้สูบดมควันบุหรี่  ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ความเครียด ความขัดแย้งที่เกิดจากความต้องการให้คนที่สูบเลิกสูบบุหรี่ หรือความหงุดหงิดคับข้องใจของคนที่เคยสูบบุหรี่แล้วต้องการเลิกสูบบุหรี่ ถือเป็นปัญหาระดับครอบครัว ที่มีผลมาจากโครงสร้างและระบบของรัฐ  


หนุนรัฐบาลปรับภาษีบุหรี่ ลดการสูบในกลุ่มเยาวชน  thaihealth


“การปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ หากปรับภาษีแล้วราคาบุหรี่ลดลง ย่อมมีผลกระทบต่อครอบครัว เด็ก และเยาวชนเป็นอย่างมาก รัฐที่ดี จึงควรคำนึงถึง การเข้าถึงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเด็ก เยาวชน ครอบครัว ต้องทำให้สิ่งเหล่านี้ เข้าถึงยาก การขึ้นภาษีบุหรี่จะทำให้ การเข้าถึง การซื้อบุหรี่ของเด็ก เยาวชนได้ยากขึ้น จะเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นในครอบครัว และช่วยสนับสนุนให้บ้านและครอบครัวปลอดบุหรี่อีกทางหนึ่งอีกด้วย” นางฐาณิชชากล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code