หนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่นวัตกรรมชุมชน

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


หนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่นวัตกรรมชุมชน thaihealth


แฟ้มภาพ


จ.พะเยา มีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะความรู้ด้านสมุนไพรมากมาย สามารถนำมาต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผ่านการส่งเสริมความรู้จากมหาวิทยาลัย


ที่ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพชุมชนวัดแม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า คณะสหเวชศาสตร์มุ่งเน้นการบริการวิชาการสู่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์กับปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยเฉพาะกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการนำร่องด้านการบริการวิชาการด้านสมุนไพร ที่จะทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผ่านการให้ความรู้ของคณะสหเวชศาสตร์ ทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายด้วยสมุนไพร และสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน


ด้านดร.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวทั้งชุมชนและภาคีเครือข่าย ได้มาร่วมกันทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากชุมชน อาทิ ยาดมสมุนไพร น้ำมันไพล และสบู่จากสมุนไพร เป็นต้น เพื่อสร้างนวัตกรรมชุมชนในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างนวัตกรชาวบ้าน ในการถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร


ขณะที่นายอุดร คำเบ้า ประธานศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพชุมชนวัดแม่สุก กล่าวว่า กิจกรรมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างองค์ความรู้ด้านสมุนไพรสู่ชุมชน ในฐานะประธานกลุ่มฯ ยังอยากมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ที่ได้ครั้งนี้สู่ชุมชนอื่น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสุขภาพ เพราะถือว่าอำเภอแม่ใจมีจำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น บวกกับถ้าหากได้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นถิ่น สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้อีกหนึ่งช่องทาง และสร้างเป็นแบรนด์สินค้าผ่านการรวมกลุ่มของชุมชนก็จะดีไม่น้อย ที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนและทำให้ผู้สูงอายุที่นี่มีกิจกรรม และความรู้ในการใช้สมุนไพรได้ดีอีกด้วย


อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าว นอกจากชุมชนจะได้รับความรู้ในการสร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในชุมชนแล้ว ยังสามารถสร้างเป็นอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้อีกด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากจะบริการวิชาการสู่ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการสร้างนวัตกรชุมชนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

Shares:
QR Code :
QR Code