หนุนทำโรดแมปการอ่านเป็นวาระชาติ

สวธ.ร่างแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และการอ่านของไทย ระยะ 4 ปี (2559–2562) สร้างรากฐานวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน แนะรัฐทำโรดแมปการอ่านเป็นวาระชาติ


แนะรัฐทำโรดแมปการอ่านเป็นวาระชาติ thaihealth

แฟ้มภาพ


น.ส.นันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยผลการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และการอ่านของไทย ระยะ 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2559–2562 เพื่อสร้างรากฐานวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เมื่อเร็วๆนี้ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนแม่บทซึ่งประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์ 20 กลยุทธ์ เน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตสื่อการอ่านที่มีคุณภาพ สอดคล้องตามช่วงวัยของคนไทย การจัดทำฐานข้อมูล เพื่อยกระดับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และผลักดันให้เกิดภาคีเครือข่ายระดับชาติที่มาจากทุกภาคส่วน โดยที่ประชุมมีข้อเสนอว่ารัฐบาลควรจัดทำโรดแมปส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการอ่านของไทยเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมตั้งงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง ขณะเดียวกันพรรคการเมืองควรกำหนดวัฒนธรรมการอ่านเป็นนโยบายในการหาเสียง เพื่อส่งเสริมการสร้างต้นแบบการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน


อธิบดีสวธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีข้อเสนออื่นๆ อาทิ ให้ทุกชุมชนมีห้องสมุด ให้จัดทำบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดเล็กน้อยให้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการอ่าน หนังสือให้คนตาบอดฟัง ทั้งนี้ ที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการส่งเสริมสื่อออนไลน์ เพราะจะทำให้เด็กมีสมาธิสั้น และมีพัฒนาการทางสมองช้ากว่าการอ่านหนังสือ ซึ่ง สวธ.ปรับปรุงร่างแผนแม่บทให้สมบูรณ์ภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบก่อนประกาศใช้ต่อไป


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


 

Shares:
QR Code :
QR Code