“หนองม่วง” คว้าชนะเลิศองค์กรไร้พุงต้นแบบจังหวัดสระแก้ว

 

“หนองม่วง” คว้าชนะเลิศองค์กรไร้พุงต้นแบบจังหวัดสระแก้ว           รองผู้ว่าฯ สระแก้วชี้คนไทยป่วยเป็นโรควิถีชีวิตจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง อบต.หนองม่วง มุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมใจทุกภาคส่วน พร้อมบูรณาการงบประมาณสนับสนุนสร้าง คนต้นแบบไร้พุงหนองม่วงลดพุงร้อยละ 90 คว้าชัย องค์กรไร้พุงต้นแบบของจังหวัดสระแก้ว

 

           เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมชาย อัชฌากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รวมพลคนสลายพุง จังหวัดสระแก้วณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โดยมี นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ

 

           นายสมชาย อัชฌากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า  ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ที่มีรูปร่างท้วมจนถึงระดับอ้วนถึง 10 ล้านคน ส่งผลให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคอ้วนและโรคต่างๆ ที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนอย่างมหาศาล ซึ่งโรคเหล่านี้ในประเทศไทยเรียกว่า โรควิถีชีวิตอันได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และภาวะไตวายเรื้อรัง เป็นต้น  โรคเหล่านี้มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือมีการใช้ชีวิตแบบสังคมคนเมืองสมัยใหม่ ที่นิยมบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มขึ้น บริโภคผักผลไม้น้อย อีกทั้งขาดการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม จึงส่งผลให้คนไทยมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเพิ่มขึ้น

 

           รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวอีกว่า จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่ อบต.สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว, อบต.บ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ, อบต.หนองม่วง อำเภอโคกสูง, อบต.แซร์ออ อำเภอวัฒนานคร, อบต.คลองหินปูน  อำเภอวังน้ำเย็น และเทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์  องค์กรทั่วไป 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลคลองหาด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  และโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ได้ร่วมกันดำเนินโครงการภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง จังหวัดสระแก้ว ภายใต้การสนับสนุนจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2551  โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในองค์กรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงและลดภาวะอ้วนลงพุงด้วย 3 อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ตลอดจนเป็นองค์กรไร้พุงต้นแบบของจังหวัดสระแก้ว

 

           นพ.พีระ อารีรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า หลังจากได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไร้พุงของจังหวัดสระแก้วมาเป็นเวลา 6 เดือน หน่วยงานที่ร่วมโครงการได้จัดกิจกรรมต่างๆ หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในองค์กรของตนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงให้เหมาะสม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นองค์กรไร้พุงต้นแบบของจังหวัดสระแก้ว ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลคลองหาด เทศบาลตำบลวังทอง และโรงเรียนท่าเกษมพิทยา

 

 ทั้งนี้ จากความโดดเด่นที่ทำให้ อบต.หนองม่วงได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรไร้พุงต้นแบบของจังหวัดสระแก้ว เนื่องจากเป็นตำบลที่มีความมุ่งมั่น มีจุดมุ่งหมายชัดเจน มีคณะกรรมการและคณะทำงานที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงาน มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน และบูรณาการงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน มีนโยบายสาธารณะขับเคลื่อนองค์กรไร้พุงที่ชัดเจน มีแผนการขยายผลภาคีเครือข่ายไร้พุง และมีนวัตกรรมเด่น ด้วยการสร้าง คนต้นแบบไร้พุงหนองม่วงจำนวน 50 คน ปรับพฤติกรรมด้วย 3 อ. และติดตามผลทุกเดือน ส่งผลให้ผู้มีน้ำหนักตัวและรอบเอวเกินปกติจำนวน 21 คน สามารถลดลงได้ถึง 19 คนหรือร้อยละ 90 ส่วนผู้ที่มีน้ำหนักและรอบเอวปกติอยู่แล้วจำนวน 29 คน สามารถลดน้ำหนักลงได้ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 65

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

 

 

 

update 27-02-52

 

Shares:
QR Code :
QR Code