ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียน

ที่มา : ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียน ชู นวัตกรรมการออกกำลังกาย จิงโจ้ยืดตัว จิงโจ้ FUN for FIT และเก้าอี้..ขยี้พุง ทำง่าย สนุก พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี


ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียน thaihealth


นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของเด็กวัยเรียนปัจจุบันพบปัญหาการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอของกลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี ในปี 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 64.8 และภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนระหว่างปี 2558-2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 12.2 เป็นร้อยละ 13.1 ขณะที่ส่วนสูงดีและรูปร่างสมส่วนมีแนวโน้มคงที่ คือ ร้อยละ 64.2 ที่ผ่านมากรมอนามัยได้ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะเด็กวัยเรียน ภายใต้โครงการโชป้า แอนด์ ชายด์ป้า เกมส์ ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน ตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2560 มีภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการฯ โดยจัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อให้เด็ก วัยเรียน เด็กอ้วน เด็กเตี้ย เด็กผอม เด็กไม่แข็งแรง มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ด้วยนวัตกรรมออกกำลังกายสำหรับเด็ก 3 รูปแบบ ได้แก่ จิงโจ้ยืดตัว จิงโจ้ FUN for FIT และเก้าอี้..ขยี้พุง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่เด็กๆ สามารถทำได้ง่าย สนุก และมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย


นายแพทย์อรรถพล กล่าวต่อไปว่า การส่งเสริมให้เด็กสูงสมส่วนและแข็งแรงนั้น เด็กต้องเคลื่อนไหวร่างกาย กระโดดโลดเต้น เล่นสนุกจนรู้สึกเหนื่อยหรือหอบ อย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อวันเว้นวัน ฝึกความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อทุกวัน ร่วมกับการดื่มนม 2 แก้ว กินไข่ 1 ฟอง และนอนหลับสนิทวันละ 9-11 ชั่วโมงต่อวัน โดยผู้ปกครอง ครู บุคลากรสาธารณสุข มีความสำคัญในการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ส่วนการออกกำลังกายนั้นหากมีโค้ชที่มีความรู้ความสามารถอยู่ใกล้ตัวเด็ก และเด็กสามารถเข้าถึงการออกกำลังกายได้ง่าย มีความสนุกท้าทาย และไม่บังคับ จะทำให้เด็กออกกำลังกายได้นานขึ้นและต่อเนื่อง


"สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะเด็กวัยเรียน ปี 2559-2560 ให้ได้องค์ความรู้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อไป ภายในงานมีการนำเสนอผลงานโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วยบุคลากรกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานเทศบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code