ส่งเสริมการอ่านในพื้นที่แจ้ห่ม

เวทีสัมมนาผู้บริหาร อปท.และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม


ส่งเสริมการอ่านในพื้นที่แจ้ห่ม thaihealth


เวทีสัมมนาผู้บริหาร อปท.และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม เพื่อบูรณาการการทำงานส่งเสริมการอ่านเพื่อสุขภาวะในระดับอำเภอต้นแบบ ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มเเข็ง อาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ลำปาง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและกล่าวชื่นชมว่า "อำเภอแจ้ห่มเดินมาถูกทางแล้ว เริ่มจากพื้นที่เล็กๆ อย่างเข้มแข็ง ขยับเป็นพื้นที่ต้นแบบของการอ่าน” เพราะ "การอ่าน" เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะ


ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนการอ่านในเขตอำเภอแจ้ห่ม 8 อปท. ผู้แทนคณะทำงานฯจังหวัด ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมการอ่านเพื่อสุขภาวะในอำเภอแจ้ห่ม และร่วมกันผลักดันให้การอ่านเข้าสู่การเป็นนโบายของท้องถิ่นและมีแผนงานสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนสุขภาวะอย่างแท้จริง


 


 


ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

Shares:
QR Code :
QR Code