สุรินทร์สร้างวัฒนธรรม สงกรานต์ปลอดเหล้า เสริมปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

จังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 ในการจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “สงกรานต์ปลอดเหล้า”และ “สงกรานต์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อติดหน้าหน่วยงานและอาคารสถานที่ตามเหมาะสม ดังนี้

สุรินทร์สร้างวัฒนธรรม สงกรานต์ปลอดเหล้า เสริมปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

ด้านวิศวกรรมจราจร ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ แจ้งจุดเสี่ยงอันตรายให้หน่วยงานวิศวกรรมทราบ เพื่อติดป้ายเตือน และเร่งดำเนินการสร้างและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ให้สรรพสามิตพื้นที่ออกตรวจผู้จำหน่ายและผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณปั้มน้ำมันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์กำหนดแผนการปฏิบัติหน้าที่ถนนสายหลัก และออกลาดตระเวนในจุดและช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ร่วมกับ สสจ. โดยใช้รถโล่

ทั้งนี้ ให้ตรวจตราสถานีขนส่ง เน้นมาตรการควบคุมรถโดยสารสาธารณะ จัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์(โซนนิ่ง) ใช้มาตรการทางกฎหมายกับการจำหน่ายสุราเร่ในบริเวณเขตเล่นน้ำและกำหนดให้รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกคนเล่นสาดน้ำ ห้ามเข้าในเขตโซนนิ่ง ให้องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีจุดตรวจตักเตือนประจำหมู่บ้าน ชุมชน การประชาสัมพันธ์กฎหมาย ให้ดำเนินการเน้นการประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เน้นแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ พร้อมหากพบผู้กระทำผิดจับ 100%            

สุรินทร์สร้างวัฒนธรรม สงกรานต์ปลอดเหล้า เสริมปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

ด้านประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทางด้านกฎหมาย ประเด็นสั่งการผ่านเครือข่ายสื่อทุกประเภท ประชาสัมพันธ์ “สงกรานต์ปลอดเหล้า”และ “สงกรานต์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%ทุกหน่วยงานทุกพื้นที่ และด้านอื่นๆ กำหนดให้ดำเนินงาน “สงกรานต์ปลอดเหล้า” ดังเช่นงานช้างปลอดเหล้า (ประเด็นข้อสั่งการดูเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข และภาคีเครือข่ายจึงได้จัดกำหนดจัดเวทีสาธารณะ เวทีเสวนา สงกรานต์ 54  สุรินทร์คนดีสร้างสุข สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ได้อย่างไร” โดยมีการนำเสนอข้อมูลบทเรียนในปีที่ผ่านมา และข้อ มูลปัจจุบัน มาแลกเปลี่ยนร่วมกัน ในวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 15.00 – 17.00 น. เพื่อให้เกิดกระบวนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สังคมทุกภาคส่วนสู่การกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
               

ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง
 

Shares:
QR Code :
QR Code