สุรินทร์ประชุมสมัชชาองค์กรปกครองท้องถิ่น

สมพร ใช้บางยาง

วันนี้ ที่ ห้องแกรนด์ a โรงแรมเพชรเกษม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ การประชุมสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป ระหว่าง 13-14 ม.ค. 2553 โดย คณะกรรมการ องค์การองคกรกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูป,สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขับเคลื่อนทิศทางการปฏิรูปของคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)

การประชุมสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปสุรินทร์

คณะกรรมการปฏิรูปฯ มี ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปและคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) ซึ่งมี ฯพณฯ อานันท์ ปันยาชุน ประธานกรรมการปฏิรูป การจัดเวทีสมัชชาระดับพื้นที่ และการจัดสมัชชาระดับชาติ เป็นการระดมความคิด 1. การจัดความสำคัญเชิงอำนาจระหว่าง ท้องถิ่น-ภูมิภาค-ส่วนกลาง 2. การจัดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับท้องถิ่น 3.การเงินการคลังท้องถิ่นและงบประมาณ 4. การบริหารบุคคลและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งครั้งนี้ ส่วนพื้นที่อีสานใต้ จัดที่สุรินทร์

นายสมพร ใช้บางยาง กรรมการสมัชชาปฏิรูป ประธานคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูป กล่าวว่า ทุกภาคส่วนทางสังคม มีส่วนร่วม และต้องต้องเข้าใจการปฏิรูป ปรับวิธีคิดมาสู่แนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อประเทศชาติ โดยไม่มีสีทางการเมืองมาเกี่ยวข้อง เริ่มจากชุมชน องค์กรท้องถิ่น เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม พลเมืองเข้มแข็ง สามัคคี และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การพัฒนาและกระจายอำนาจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูปโครงสร้าง ระบบและกลไก สนับสนุนการบริหารการจัดการ อปท. เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคมต่อไปอย่างยั่งยืน
 

 

 

ที่มา: สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.
 

update : 14-01-54
อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ