‘สุขภาวะดี ทำเป็น เห็นสุข’

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


'สุขภาวะดี ทำเป็น เห็นสุข' thaihealth


สสส. ผนึกภาคีสร้างเสริมสุขภาพ เปิดมหกรรมสานพลัง สร้างสุขภาวะ ภาคเหนือ “สุขภาวะดี ทำเป็น เห็นสุข” แลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานสร้างเสริมสุขภาพระดับภูมิภาค ที่จังหวัดนครสวรรค์


วันนี้ (2 พ.ย.61) เวลา 08.30 น. ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นประธานเปิดมหกรรมสานพลัง สร้างสุขภาวะ ภาคเหนือ “สุขภาวะดี ทำเป็น เห็นสุข” โดยมี นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตรจารย์ (พิเศษ) ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ประธานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 3 กล่าวรายงาน การจัดมหกรรมสานพลัง สร้างสุขภาวะ ภาคเหนือ “สุขภาวะดี ทำเป็น เห็นสุข” ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย กรรมการและอนุกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน แกนนำเครือข่ายเชิงประเด็น และภาคียุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ องค์การภาคีเครือข่ายพันธมิตร สสส. องค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ประชาสังคม สถาบันการศึกษา และเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้เครือข่ายต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาชุดความรู้ นวัตกรรมการแก้ปัญหาในเขตพื้นที่ และนำความรู้ไปหนุนเสริมการพัฒนาภาคีใหม่ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการสานงาน และเสริมพลังในระหว่างประเด็น ทั้งแบบข้ามพื้นที่และข้ามประเด็น


โดยมีประเด็นร่วมในการสานพลัง 3 ประเด็น คือ 1. ผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย 2.เตรียมการใหญ่ ผู้สูงวัยหัวใจแกร่ง และ 3. สานพลังเยาวชนขันเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ และประเด็นเสริม 2 ประเด็น คือ ร่มโพธิ์ใบใหญ่ ร่มไทรใบหนา แผ่ศรัทธาสู่ชุมชน และสุขภาวะชาติพันธุ์ สู่การพัฒนาที่ยังยืน ซึ่งจะมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การสานเสวนา การแสดงผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ ลานกิจกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพให้มีความกว้างขวางและยั่งยืนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code