“สื่อใจวัยรุ่น” ช่วยคนหูหนวกเข้าใจเรื่องเพศ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


สสส.หนุน “สื่อใจวัยรุ่น” ช่วยคนหูหนวกเข้าใจเรื่องเพศ thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส.หนุนพัฒนา “สื่อใจวัยรุ่น” ส่ง 4 คลิปวีดีโอภาษามือ สร้างความรู้สุขภาวะทางเพศเด็กหญิงหูหนวก สำรวจพบความเชื่อผิดๆ กินยาคุมมากเป็นบ้า มีเซ็กส์กับเพศเดียวกันไม่ติดโรค ส่งผลมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงถูกเอาเปรียบ ล่วงละเมิดทางเพศ


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บริษัท อินคลูซีฟ คอมมูนิเคชัน จำกัด ตัวแทนจากสำนักงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียน และวิทยาลัยอาชีวะเอกชน ร่วมเวทีสรุปบทเรียน “โครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ และสุขภาวะทางเพศสำหรับผู้หญิงพิการ” ภายในงานมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศสำหรับผู้หญิงพิการ


สสส.หนุน “สื่อใจวัยรุ่น” ช่วยคนหูหนวกเข้าใจเรื่องเพศ thaihealth


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า การสำรวจความคิดเห็นต่อเรื่องเพศของนักเรียนหญิงหูหนวกมัธยมปลายโรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี และโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆแบบ focus group จำนวน 24 คน และกระบวนการอบรมแกนนำนักเรียน จาก 4 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และวิทยาลัยดอนบอสโก พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า


เด็กหูหนวกกว่าครึ่งมีมุมมองต่อตนเองที่ไม่ค่อยดี รู้สึกอายที่ต้องใช้ภาษามือ กลัวคนอื่นจะมองหรือพูดถึงตนเองในทางที่ไม่ดี ส่วนของเรื่องสุขภาวะทางเพศ พบว่า กรอบคิดเรื่องเพศของเด็กหูหนวกมีจำกัด มองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องน่าอาย เด็กหูหนวกมีความรู้เรื่องเพศอยู่บ้าง แต่เป็นความรู้แบบรู้ไม่ครบ รู้คลาดเคลื่อน เช่นเชื่อว่า หากทานยาคุมกำเนิดมากเกินไปจะทำให้เป็นบ้า หรือเชื่อว่า นั่งติดกับคนมีเชื้อโรคเอดส์จะทำให้ติดเอดส์ได้ และเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันจะไม่ทำให้ติดโรคเอดส์  และด้วยข้อจำกัดทางการได้ยิน ทำให้เด็กหูหนวกเข้าไม่ถึงข้อมูลเรื่องเพศเชิงบวก ขาดประสบการณ์ และข้อมูลเรื่องเพศที่ถูกต้อง เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพทางเพศ เสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบและล่วงละเมิดทางเพศ


สสส.หนุน “สื่อใจวัยรุ่น” ช่วยคนหูหนวกเข้าใจเรื่องเพศ thaihealth


"น้องๆ หูหนวกที่ทำการสำรวจ ยังขาดความรู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ทำให้มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย เด็กเกือบทุกคนมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน บางครั้งมีเพศสัมพันธ์แบบไม่พร้อม เช่น การหลั่งนอก ไม่ใช้ถุงยางอนามัย ด้วยเหตุผลเพราะเชื่อใจคนรัก หรือบางครั้งไม่ได้เตรียมไว้ หรือคนรักไม่ชอบใส่ถุงยางอนามัย โดยช่องทางการสื่อสารสร้างความรอบรู้ที่มีประสิทธิภาพ ที่เด็กหูหนวกให้ความสนใจ ไม่ใช่หนังสือ แผ่นพับ หรือคู่มือ แต่เป็นสื่อวีดีโอภาษามือ รองลงมาคือเพื่อนหูหนวก พ่อแม่ และคนหูดีที่ให้คำปรึกษาได้


ดังนั้น สสส. จึงสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ และสุขภาวะทางเพศสำหรับผู้หญิงพิการ เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ให้เด็กหญิงหูหนวก โดยการมีส่วนร่วมของแกนนำนักเรียน แกนนำผู้ปกครอง ล่ามภาษามือ และสถานศึกษา" นางภรณี กล่าว


สสส.หนุน “สื่อใจวัยรุ่น” ช่วยคนหูหนวกเข้าใจเรื่องเพศ thaihealth


ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า เด็กหูหนวกจนถึงวัยรุ่น มีความสนใจเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศแต่ยังขาดสื่อที่สร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อจำกัดด้านหูหนวก ดังนั้น จึงร่วมกับ สสส. พัฒนา “สื่อใจวัยรุ่น” เป็นสื่อวีดีโอเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศที่ใช้ภาษามือเป็นหลัก จำนวน 4 คลิป ได้แก่ 1.การเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 2. เพศสัมพันธ์มีเมื่อพร้อม 3. เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 4. ทุกปัญหามีทางออก เพื่อให้เด็กหูหนวกสามารถทำความเข้าใจเรื่องเพศเชิงบวกได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีคู่มือในการใช้งานสื่อวิดีโอ หรือคลิป “สื่อใจวัยรุ่น” สำหรับครู หรือผู้ใหญ่ในการนำไปใช้สอน และทำความเข้าใจเรื่องเพศกับเด็กหญิงหูหนวก


สสส.หนุน “สื่อใจวัยรุ่น” ช่วยคนหูหนวกเข้าใจเรื่องเพศ thaihealth


สสส.หนุน “สื่อใจวัยรุ่น” ช่วยคนหูหนวกเข้าใจเรื่องเพศ thaihealth


นางนิราวรรณ ทองระอา อาจารย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ในฐานะแกนนำครู กล่าวว่า หลังจากได้เข้าร่วมกระบวนการของโครงการฯ ทำให้มีความรู้เรื่องเพศเชิงบวกมากขึ้น เปลี่ยนความเชื่อ จากเดิมที่คอยห้ามปรามและลงโทษเด็กมาเป็นความเข้าใจ เปลี่ยนทัศนคติ ให้เป็นคนใจเย็นขึ้น ทำให้เด็กกล้าเข้ามาพูดคุยปรึกษาได้มากขึ้น พร้อมกับทำหน้าที่เอื้ออำนวยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เรื่องเพศเชิงบวกมากขึ้น โดยผ่านนักเรียนแกนนำ เพราะเด็กจะเชื่อใจกันมากกว่าครู ทั้งยังสนับสนุนให้กลุ่มนักเรียนแกนนำจัดกิจกรรมเรื่องเพศเชิงบวกให้แก่น้องๆ และเพื่อนนักเรียนหญิงหูหนวกในโรงเรียนได้

Shares:
QR Code :
QR Code