สืบสานปณิธาน ‘พ่อหลวง’ เยาวชนไทยไม่เป็นทาสสุรา

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


สืบสานปณิธาน 'พ่อหลวง' เยาวชนไทยไม่เป็นทาสสุรา thaihealth


พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่เราเรียกกันว่า "คำสอนพ่อ" นับเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานชาวไทย จดจำและยึดถือปฏิบัติเป็นหลักดำเนินชีวิต


โดยเฉพาะคำสอนสำคัญที่วางรากฐานแก่เด็กและเยาวชนให้เติบโตมีสุขภาวะดี และห่างไกลอบายมุขต่างๆ รอบตัว ดังเช่น พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2496 ที่มีใจความว่า


"ในการดำรงตนในภายหน้านั้น ท่านจะต้องประพฤติให้ดี ให้เหมาะสมแก่ฐานะ รู้จักผิดและชอบ ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไม่เสเพล และไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสแห่งอบายมุขต่างๆ ดังนี้แล้วท่านก็จะสามารถเป็นที่พึ่งแก่ตนเองและครอบครัวของท่าน และจะเป็นที่นับถือของบุคคลอื่น"


ด้วยพระบรมราโชวาทดังกล่าวนี้ จึงเป็นที่มาของโครงการต่างๆ เพื่อสนองพระราชดำรัสของพ่อหลวง เพื่อป้องกันลูกหลานของพระองค์เข้าไปยุ่งเกี่ยว โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น โครงการวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง, โครงการพัฒนาศักยภาพวัดและชุมชนร่วมกันงดเหล้าเข้าพรรษา และสร้างพื้นที่ปลอดเหล้า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงครบ 80 พรรษา, โครงการหยุดเหล้า หยอดกระปุก และโรง เรียนปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ด้วยคำพ่อสอน เป็นต้น โดยมีหน่วยงานหลักให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องคือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


อีกทั้งเมื่อไม่นานนี้ สสส.ยังได้ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 1413 จัดกิจกรรมสำคัญคือ การประกวดพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "ครอบครัว เยาวชน คนรุ่นใหม่ ห่างไกลสุรา พาชาติเจริญ"  ซึ่งเป็นคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 ของนายกรัฐมนตรี


นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า สสส.ให้ความสำคัญกับพลังเยาวชน จึงได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์กับเด็กและเยาวชน ดึงศักยภาพของตัวเองออกมา นำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคม ให้เกิดการ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเดินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง  เพราะน้ำเมาทำให้ขาดสติ ลืมความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันชีวิต


ทั้งนี้ สสส.ได้ชวนเยาวชนเหล่านี้ร่วมรณรงค์งดเหล้า ด้วยการตีโจทย์ต่อยอดจากคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งผู้เข้าประกวดต้องอธิบายความหมายของคำขวัญว่าทำไมต้องห่างไกลจากสุรา ส่งผลให้ชาติเจริญได้อย่างไร เพราะ สสส.เชื่อว่านักเรียนและอาจารย์ที่เข้าร่วมจะเกิดความภาคภูมิใจ เกิดการสร้างความตระหนักรับรู้ต่อสืบสานปณิธาน 'พ่อหลวง' เยาวชนไทยไม่เป็นทาสสุรา thaihealthปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นกระบอกเสียงรณรงค์ในโรงเรียน รวมถึงการพูดสุนทรพจน์ได้รับการเผยแพร่และส่งต่อในสื่อออนไลน์


"สถิติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนถือว่ายังน่าห่วง เรามีนักดื่มหน้าใหม่ 2.5 แสนคนต่อปี กลุ่มเยาวชนเหล่านี้จะเป็นลูกค้าบริษัทเหล้าในระยะยาว และมีโอกาสติดเหล้า 70% เกิดปัญหาต่อเนื่อง เช่นความรุนแรง ท้องไม่พร้อม ทะเลาะวิวาท มีปัญหาสุขภาพ ประสบอุบัติเหตุพิการเสียชีวิต กรณีอุบัติเหตุพบว่าเกินครึ่งเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน และพบว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเกี่ยวข้องกว่า 40% อย่างไรก็ตาม การรณรงค์ลดละเลิกสุราลดจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ถือเป็นภารกิจสำคัญมากของ สสส. ที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องต่อไป" นายสุปรีดากล่าว


นายนรินทร์ แป้นประเสริฐ ประธานชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ กล่าวว่า ในอดีตปัญหาจากการดื่มสุราส่งผล กระทบต่อชุมชนอย่างมาก เช่น เมาทะเลาะวิวาท สร้างความวุ่นวายในชุมชน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งเสียงดังรบกวนสร้างความเดือดร้อนรำคาญ


ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันเยาวชนจากน้ำเมา แต่ถ้าสามารถทำให้ร้านขายเหล้ารอบสถานศึกษาหมดไปได้จริง ก็จะยิ่งดี ซึ่งจากการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังแอลกอฮอล์ในชุมชนมาอย่างต่อเนื่องหลายปี มีการทำงานกับร้านค้าที่ขายเหล้าเบียร์ให้ทำตามกฎหมาย   สร้างความรู้ความเข้าใจกับคนในชุมชน ชักชวนเด็กและเยาวชนมาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ชักชวนคนที่ติดเหล้าเข้าสู่การบำบัดรักษา


ส่งผลให้จำนวนนักดื่มลดลงถึง 60% ผลกระทบในชุมชนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง เพราะใช้กฎหมายควบคุมเรื่องสุราเพียงอย่างเดียวไม่มีทางจัดการปัญหาสุราได้ ทั้งนี้ ชุมชนวัดโพธิ์เรียงยินดีให้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเอง


ด้านนายเอ (นามสมมติ) อายุ 20 ปี เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก กล่าวถึงชีวิตที่ต้องสูญเสียอิสรภาพ เพราะมีปัจจัยมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า ตนถูกต้องโทษคดีฆ่าผู้อื่นจนเสียชีวิต สาเหตุมาจากคุณตาที่ดื่มสุราแล้วเมาทำร้ายคนในครอบครัว ทั้งยายและแม่ถูกตาใช้ความรุนแรงมาโดยตลอด ทุกคนในบ้านไม่เคยมีความสุขเลย ต้องทนกับปัญหาที่ตาก่อไว้ จนเกิดความเครียด เพราะพฤติกรรมการดื่มสุราสืบสานปณิธาน 'พ่อหลวง' เยาวชนไทยไม่เป็นทาสสุรา thaihealthของตา และด้วยอารมณ์ชั่ววูบที่ตนต้องการปกป้องยายและแม่ มันเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายจริงๆ จึงก่อเหตุทำร้ายตาจนเสียชีวิต


อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ได้ทำผิดพลาดในวันนั้น ก็เป็นบทเรียนราคาแพง เป็นเรื่องที่ทรมาน อารมณ์ชั่ววูบ ขาดสติ ทำให้สูญเสียทุกอย่าง การดื่มเหล้ามีแต่ผลเสีย เสียทั้งชีวิต ครอบครัว ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง อยากฝากเตือนผู้ที่ดื่มว่า ให้ลด ละ เลิก เอาเวลาไปทำสิ่งที่สร้างสรรค์มีประโยชน์กับสังคมจะดีกว่า


สำหรับผลรางวัลการประกวดพูดสุนทรพจน์ ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ผ่องใส กาวี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่,    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายธนพร แสงสุบิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.พนิตวีร์ ใยระย้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก, รางวัลชมเชย ด.ช.วีรนันท์ เปี่ยมมนัส ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง, รางวัลชมเชย ด.ญ. แพรตะวัน สุขเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยผู้จัดการ สสส.ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับต่างๆ ด้วย


ด้าน ด.ญ.ผ่องใส กาวี ผู้ชนะเลิศประ กวดพูดสุนทรพจน์ กล่าวว่า จะนำความรู้และโทษของสุราไปประชาสัมพันธ์ให้คนใกล้ชิด ตั้งแต่ระดับครอบครัวและเครือญาติให้รับทราบ รวมทั้งชักชวนเพื่อนฝูงสร้างเครือข่าย และป้องกันไม่ให้มีการดื่มสุราในชุมชน เพื่อให้สังคมรอบตัวน่าอยู่และปลอดภัย อีกทั้งยังจะช่วยสืบสานพระบรมราโชวาทดังกล่าวของ  พ่อหลวงให้ดำรงยั่งยืนสืบไปอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code