สิ่งที่บั่นทอนความภาคภูมิใจในตนเอง

ที่มา : หนังสือ ปลูกฝัง Self Esteem ความภาคภูมิใจ ในตัวเองให้ลูก


สิ่งที่บั่นทอนความภาคภูมิใจในตนเอง thaihealth


แฟ้มภาพ


ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและนำไปสู่ความสำเร็จได้ ที่สำคัญยังทำให้แก้ปัญหาเป็น เอาชนะอุปสรรคได้ดี มีทัศนคติที่ดี นับถือตนเอง และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจำเป็นที่พ่อแม่จะต้องค่อยๆสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้ลูกตั้งแต่ขวบปีแรกเพื่อให้เด็กนับถือและเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น


สิ่งที่บั่นทอนความภาคภูมิใจในตนเอง


1.เลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน  ไม่ให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง  เช่น อาบย้ำ ป้อนข้าว ฯลฯ


2.ตำหนิลูกมากเกินไป  เพราะลูกไม่เป็นไปตามที่ตัวเองหวัง


3.เปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่นเสมอ


4.เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้ลูก ในการแก้ปัญหา เช่น การใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา


5.ไม่เคยชื่นชมลูกเมื่อลูกทำในสิ่งที่ถูกต้อง 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ