สิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

ที่มา : คู่มือ  สิทธิผู้ใช้บริการ รถโดยสารสาธารณะ


สิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ thaihealth


แฟ้มภาพ


สิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่จะได้รับความคุ้มครองจากผู้ให้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเป็นแนวทางในการร้องเรียนต่อสู้ ดังนี้


1.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร  รวมทั้งความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย  ที่ถูกต้องเป็นจริงครบถ้วน  เพียงพอต่อการตัดสอนใจบริการ


2.ผู้ใช้บริการมีสิทธิ  ที่จะได้รับความเป็นธรรมในด้านสัญญา  และราคาค่าบริการ


3.ผู้ใช้บริการมีอิสระในการเลือกใช้บริการ  รถโดยสารด้วยความสมัครใจ และปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรม


4.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในทุกๆด้าน จากการใช้บริการรถโดยสาร


5.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการบริการจากรถโดยสารและผู้ให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน


6.ผู้ใช้บริการมีสิทธิร้องเรียนเพื่อฟ้องร้อง  เพื่อให้ผู้ให้บริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา  เยียวยา  หรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น


7.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายจากการประกันภัย  โดยไม่มีการประวิงเวลา  หรือบังคับให้ประนีประนอมความหรือสิทธิการฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหาย  หากพบว่าได้รับความเสียหายเพิ่มเติม จากค่าเสียหายที่ได้รับมาแล้ว


8.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหาย   ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ อนามัย  เสรีภาพ ทรัพย์สิน และสิทธิอื่นๆ ที่ถูกละเมิด


9.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายด้วยหลักแห่งพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด


10.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนและของผู้อื่น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ