สำรวจพบพระสุขภาพย่ำแย่

โรครุมเร้า

สำรวจพบพระสุขภาพย่ำแย่

         พ.ญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสงฆ์ได้ดำเนินการศึกษาเชิงสำรวจสุขภาพพระสงฆ์ทั่วประเทศ โดยดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 และ 2 สำรวจพระสงฆ์9,305 รูป จากทุกวัดในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2549-2550 ระยะที่ 3 ปี 2551-2552 สำรวจพระสงฆ์ทุกวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นภาคกลาง 18,060 รูป ภาคเหนือ 10,309 รูป ภาคตะวันออก 3,723 รูป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40,738 รูป ภาคตะวันตก 3,712 รูป และภาคใต้ 4,403 รูป รวม 3 ระยะ จำนวนทั้งสิ้น 90,250 รูป พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก เฉลี่ยร้อยละ 41.3 ขณะที่ประชาชนสูบบุหรี่ ร้อยละ 20.2 และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์กับข้อมูลการสูบบุหรี่ของประชาชน พบว่าการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์สูงกว่าประชาชนในทุกภูมิภาค ยกเว้นภาคเหนือ

         ทั้งนี้ เมื่อสำรวจการออกกำลังกายในกลุ่มพระสงฆ์ ประกอบด้วย การเดินบิณฑบาต กวาดลานวัด เป็นต้น พบว่าพระสงฆ์ออกกำลังกายอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ 43.5 น้อยกว่าอัตราเฉลี่ยการออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป ร้อยละ 65.8 และเมื่อศึกษาในรายภาค ยังพบว่าพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพฯ มีอัตราการออกกำลังกายต่ำมากเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจถึงสุขภาพของพระสงฆ์ในภาพรวม พบว่ามีพระสงฆ์ไม่ถึงร้อยละ 50 ที่ไม่พบความผิดปกติ ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคร้อยละ 24.3 และมีพระสงฆ์ที่เป็นโรคร้อยละ 29.5

         โดยพบว่าในภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีพระสงฆ์เป็นโรคมากที่สุด อาทิ เบาหวาน ความดัน หลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าวนั้น คาดว่ามาจากพฤติกรรมในการฉันอาหารของพระสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนนำไปถวาย ดังนั้น จึงขอร้องชาวไทยพุทธ ในการใส่บาตรพระสงฆ์หรือนำอาหารไปถวายพระ ควรเน้นอาหารประเภทผักในปริมาณครึ่งหนึ่งของอาหารที่ถวายทั้งหมด จะช่วยให้พระสงฆ์ได้ฉันอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update : 01-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ