สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รับสมัครผู้ร่วมงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ด้วยสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่งโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติ

1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์
3. มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานด้านเว็บแอพลิเคชั่น ด้วย php, javascript, html, css, ajax และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานด้านฐานข้อมูล เช่น mysql, ms sql server, ms access โดยทำงานร่วมกับเว็บแอพลิเคชั่นได้
5. มีความรู้และทักษะในการใช้ photoshop, dreamweaver, illustrator
6. มีความรู้และทักษะด้าน content management system
7. มีความรู้และทักษะด้าน gis (geographical information system)
8. มีความสามารถในการดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำโปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. จัดทำข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว ขึ้นนำเสนอบนเว็บไซต์ โดยการใช้แผนภูมิรูปแบบต่างๆ
3. ออกแบบและเขียนหน้าเว็บไซต์ในการนำเสนอข้อมูล
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (หน้าตรง สุภาพ)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

ส่งใบสมัครวันที่ 19 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2554

ส่งใบสมัครมาที่ [email protected] หรือ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 56/22-24 ห้อง a3 ชั้น 3 อาคาร 4plus ซ.งามวงศ์วาน 4 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี 11000 โทร 02-5892490-2 ต่อ 106 โทรสาร 02-5892493 (ติดต่อ คุณดาราพร คงมา)

ที่มา : สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ