ตัวช่วยการเข้าถึง

ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี
ปกติ
ขาว-ดำ
ดำ-เหลือง

สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565

สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่ เลขที่สัญญา/PO ชื่อสัญญา วันที่ลงนามในสัญญา ไฟล์แนบ
1 PO65-00001 ซื้อน้ำดื่ม 29-10-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
2 PO65-00002 จัดจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาห่วงใยใครไม่ให้เหล้า (ให้เหล้าเท่ากับแช่ง) 29-10-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
3 PO65-00003 จัดจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาสร้างค่านิยมใหม่เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 29-10-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
4 PO65-00006 จ้างวิเคราะห์และจัดทำ Training Roadmap Competency ประจำปี 2565 29-10-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
5 PO65-00007 จ้างสรุปประเด็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 29-10-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
6 PO65-00008 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 02-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
7 PO65-00009 บริหารจัดการกิจกรรมสื่อสารงานเวทีโชว์ แชร์ เชื่อม 20 ปี ภาคีสร้างสุข 03-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
8 PO65-00010 จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ 05-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
9 PO65-00011 จ้างบริการน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 05-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
10 PO65-00012 ซื้อน้ำยาเคมีใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้กับระบบ Cooling Tower และ Chiller ประจำปีงบประมาณ 2565 05-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
11 PO65-00013 จ้างซ่อมคอนโทรลระบบขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ 05-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
12 PO65-00014 ซื้อแบตเตอรี่ตู้ไนโตรเจนพร้อมบริการติดตั้ง 05-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
13 PO65-00015 โครงการซื้ออะไหล่ลิฟต์แก้วพร้อมบริการติดตั้งเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 05-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
14 PO65-00016 จ้างจัดทำนามบัตรผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สสส. 05-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
15 PO65-00017 จัดจ้างผลิตป้ายสัญลักษณ์ภายในสำนักงานของศูนย์กิจการสร้างสุข 11-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
16 PO65-00018 ปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดองค์การ 11-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
17 PO65-00019 ปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 15 แผน 11-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
18 PO65-00020 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์โซล่าเซลล์พร้อมบริการติดตั้งเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 12-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
19 PO65-00021 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับใช้กับเครื่องปั่นไฟฟ้า 12-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
20 PO65-00022 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์รายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2565 12-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
21 PO65-00023 ซื้อกล้อง CCTV พร้อมบริการติดตั้งทดแทนของเดิมที่ชำรุด 12-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
22 PO65-00024 จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องทำน้ำเย็นปรับอากาศ Chiller ประจำปีงบประมาณ 2565 12-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
23 PO65-00025 จัดทำไฟล์สำเนาออกอากาศสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ห่วงใยใครไม่ให้เหล้า (ให้เหล้าเท่ากับแช่ง) และสร้างค่านิยมใหม่เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 15-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
24 PO65-00026 จัดจ้างผลิตสินค้ากระบอกน้ำชาเพื่อสุขภาวะ 01-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
25 PO65-00027 จ้างผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าสุขภาวะ 08-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
26 PO65-00028 จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 15-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
27 PO65-00030 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการสังเคราะห์และเรียบเรียงบทความสุขภาวะเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 17-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
28 PO65-00031 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์เพื่อรองรับการตรวจสอบของ 17-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
29 PO65-00032 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างสังเคราะห์และเรียบเรียงต้นฉบับหนังสือรายงานประจำปี 2564 17-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
30 PO65-00033 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างจัดทำระบบ FACEBOOK LIVE สื่อสารข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ 17-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
31 PO65-00034 ออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) 17-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
32 PO65-00035 ติดตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ปี 2564 (เด็กและเยาวชน) พื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ 17-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
33 PO65-00036 ติดตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ปี 2564 (เด็กและเยาวชน) พื้นที่ภาคอีสาน 17-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
34 PO65-00037 จัดจ้างผลิตและตัดต่อมิวสิกวิดีโอเวอร์ชันเพิ่มเติม สำหรับงานกิจกรรม สสส. 18-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
35 PO65-00038 จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ 2565 18-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
36 PO65-00039 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมบริการติดตั้ง 18-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
37 PO65-00041 ซื้อชุดไส้กรองตู้น้ำดื่มพร้อมบริการติดตั้ง 18-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
38 PO65-00042 จ้างบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 18-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
39 PO65-00043 จ้างบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ประจำปีงบประมาณ 2565 18-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
40 PO65-00044 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์งานจราจรและลานจอดรถภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 18-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
41 PO65-00046 จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการ : การรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2564 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 22-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
42 PO65-00047 จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของ กองทุนสวัสดิการภายในสำนักงาน : ร้านค้าสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2564 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 22-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
43 PO65-00048 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 22-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
44 PO65-00049 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบประปา 22-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
45 PO65-00050 จ้างสอบทานการเตรียมความพร้อมในการรองรับการปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของกองทุน สสส. ปีงบประมาณ 2564 22-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
46 PO65-00051 ซื้อโคมไฟพร้อมบริการติดตั้ง 22-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
47 PO65-00052 จ้างซ่อมแซมพัดลมระบบระบายอากาศแก้ไขน้ำรั่วและระบบท่อระบายน้ำทิ้งชั้น B1 22-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
48 PO65-00053 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศชั้น B1 ,1 และ 2 และจ้างซ่อมตู้แช่แข็งที่ศูนย์อาหารชั้น 1 23-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
49 PO65-00054 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส.ในกิจกรรมงาน เครือข่ายทันตกรรมคนพิการ-ผู้สูงอายุ 23-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
50 PO65-00056 โครงการจ้างซ่อมบำรุงนิทรรศการสืบสร้างสุข ประจำปี 2565 29-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
51 PO65-00057 โครงการจ้างซ่อมบำรุงระบบมัลติมีเดีย ห้อง Green ชั้น B1 26-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
52 PO65-00058 จ้างบริการปรับปรุงห้องดาต้าเซ็นเตอร์ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมการติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 26-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
53 PO65-00060 จ้างบำรุงรักษาระบบ ThaiHealth Connect 26-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
54 PO65-00062 จ้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 30-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
55 PO65-00063 จ้างปรับปรุงแบบและ BOQ งานปรับพื้นที่สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 30-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
56 PO65-00064 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงงานประติมากรรมภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 30-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
57 PO65-00065 ชั้นเหล็กวางของและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในห้องเก็บของภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 30-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
58 PO65-00067 จัดทำ Website รับสมัครงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 30-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
59 PO65-00068 License Acrobat Pro DC เพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายติดตามและประเมินผล 01-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
60 PO65-00070 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจัดซื้อ Package แอปพลิเคชันแชท (Instant Messaging Application) 02-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
61 PO65-00071 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตพัฒนาและสื่อสารข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะดีทุกมิติผ่านสื่อออนไลน์ 02-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
62 PO65-00072 จัดจ้างปรับปรุงซอฟต์แวร์เว็บไซต์การตลาดเพื่อสังคมเพื่อเชื่อมโยงกับ Digital Object Library 02-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
63 PO65-00073 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและสื่อสารสกู๊ปสร้างเสริมสุขภาพของสสส.และภาคีเครือข่าย 02-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
64 PO65-00074 โครงการเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสนับสนุนฝ่ายบัญชีการเงิน 02-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
65 PO65-00075 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตข้อมูลสื่อสารการส่งเสริมสุขภาพ 03-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
66 PO65-00077 จ้างสำรวจ (survey) รูปแบบเครือข่ายต่างๆ ในสสส. งบประมาณ 08-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
67 PO65-00078 โครงการ:กระบวนการสมดุลชีวิตและการงานแก่บุคลากรของสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. และภาคี Work-Life balance 09-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
68 PO65-00079 จัดทำชุดข้อมูลและพัฒนาสื่อเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 13-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
69 PO65-00080 จัดทำชุดข้อมูลและพัฒนาสื่อเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะ ประเด็นอาหารสุขภาวะและกิจกรรมทางกาย 13-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
70 PO65-00081 จัดทำชุดข้อมูลและพัฒนาสื่อเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะ ประเด็นสุขภาพจิตในระดับมหาวิทยาลัย (งบประมาณ 500,000 บาท) 13-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
71 PO65-00082 จัดทำชุดข้อมูลและพัฒนาสื่อเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะ ประเด็นสุขภาพจิตวัยเด็กและวัยรุ่นตอนต้น 13-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
72 PO65-00083 โครงการ : การพัฒนาการรายงานผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 14-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
73 PO65-00086 จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) ปีงบประมาณ 2564 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 14-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
74 PO65-00087 จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของ ศูนย์กิจการสร้างสุข (Sook Enterprise) ปีงบประมาณ 2564 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 14-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
75 PO65-00088 จ้างพัฒนาเนื้อหาเชิงประเด็นตามสถานการณ์ที่อยู่ในกระแสทางสังคม (Hot issue) 15-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
76 PO65-00090 ออกแบบกราฟฟิค และผลิต Video Infographic โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก 16-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
77 PO65-00093 โครงการจ้างจัดทำข้อมูลอาหารและโภชนาการสำหรับ Digital Platform เพื่อการเก็บติดตามวัดประเมินและแสดงผลข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพองค์รวม 17-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
78 PO65-00094 จ้างบำรุงรักษาระบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดองค์การ ประจำปีงบประมาณ 2565 17-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
79 PO65-00099 จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับโครงการการพัฒนารูปแบบของ พชข. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรในเขตเมือง 17-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
80 PO65-00100 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมเวทีแรกพบเพื่อนใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 20-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
81 PO65-00101 โครงการจัดซื้อสื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในห้องสร้างปัญญา ครั้งที่ 1 20-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
82 PO65-00102 จ้างปรับปรุง API เว็บไซต์ Thaihealth resource center 20-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
83 PO65-00104 จ้างตรวจสอบสภาพอาคารตามกฏหมายตรวจสอบอาคาร ประจำปี 2565 20-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
84 PO65-00105 จ้างประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านเว็บไซต์ Job Top Gun 20-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
85 PO65-00106 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานสำนักงานสำหรับใช้ภายใน สสส. 20-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
86 PO65-00108 จ้างประเมินความพึงพอใจ ความผูกพันและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 21-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
87 PO65-00116 จ้างทำคำแก้อุทธรณ์คำพิพากษาของผู้ฟ้องคดีในคดีหมายเลขดำที่ อ.439/2564 22-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
88 PO65-00117 จ้างบริการกำจัดแมลงและกำจัดปลวกภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 22-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
89 PO65-00121 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ 23-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
90 PO65-00122 จัดจ้างบุคคลเพื่อพัฒนาแนวทางสร้างเสริมสุขภาพไรเดอร์ 23-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
91 PO65-00040 ซื้ออะไหล่ Booster pump พร้อมบริการติดตั้ง 18-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
92 PO65-00084 จ้างติดตั้งระเบียงเหล็กกันตกบริเวณกระถางต้นไม้ชั้น 6 14-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
93 PO65-00085 จ้างตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของกองทุน สสส. ปีงบประมาณ 2564 14-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
94 PO65-00087 จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของ ศูนย์กิจการสร้างสุข (Sook Enterprise) ปีงบประมาณ 2564 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 14-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
95 PO65-00103 จ้างทำป้ายแผนผังเส้นทางหนีไฟ และป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยพร้อมบริการติดตั้ง 20-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
96 PO65-00104 จ้างตรวจสอบสภาพอาคารตามกฏหมายตรวจสอบอาคาร ประจำปี 2565 20-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
97 PO65-00107 จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ i-Link 20-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
98 PO65-00112 ซื้อคลอรีนน้ำ 22-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
99 PO65-00113 ซื้อเกลือล้างเรซิ่น 22-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
100 PO65-00114 ซื้ออุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงชั้นดาดฟ้าพร้อมบริการเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุด 22-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
101 PO65-00115 จ้างจัดทำกระดาษหัวจดหมายและซองจดหมายโลโก้ สสส. 22-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
102 PO65-00118 จ้างฝึกอบรมหลักสูตร Unlock Your Potential for ThaiHealth 22-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
103 PO65-00119 จ้างจัดทำเงินเดือนพนักงาน สสส. ในระบบบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ 22-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
104 PO65-00120 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 22-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
105 PO65-00126 จ้างบริหารจัดการงานห้องพยาบาล 27-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
106 PO65-00131 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างดำเนินการออกแบบวารสารจดหมายข่าวสร้างสุข/มุ่งมั่นและหยาดเหงื่อและข้อมูลสร้างเสริมสุขภาวะ ประจำปี 2565 05-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
107 PO65-00132 จ้างออกแบบปกและจัดหน้าหนังสือสุขภาวะทางปัญญา หัวข้อ ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ฉบับปกอ่อน 05-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
108 PO65-00133 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจัดทำสื่อสนับสนุนการสื่อสารกิจกรรมและภาพลักษณ์องค์กร สสส. ประจำปี 2565 05-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
109 PO65-00134 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช้งานระบบเพื่อการจัดการความรู้ของ สสส. 06-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
110 PO65-00135 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตข้อมูลสื่อสารสร้างสุขภาวะให้สังคมไทย 06-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
111 PO65-00136 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตข้อมูลสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย 06-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
112 PO65-00137 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลบทความนวัตกรรมสุขภาวะและการสร้างเสริมสุขภาพ มุมศึกษาหาความสุข 06-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
113 PO65-00138 จ้างจัดพิมพ์หนังสือสุขภาวะทางปัญญา หัวข้อปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ฉบับปกอ่อน 06-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
114 PO65-00139 จ้างจัดพิมพ์หนังสือสุขภาวะทางกาย หัวข้อพลังชีวิต สร้างพลังสมอง 06-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
115 PO65-00140 โครงการจ้างพัฒนา และผลิตคลิปวีดีโอสื่อสาร ประเด็นสุขภาพจิต 06-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
116 PO65-00141 จ้างติดตามและถอดบทเรียนการสื่อสาร ประเด็นสุขภาพจิต 06-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
117 PO65-00142 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ThaiHealth Academy 06-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
118 PO65-00143 จ้างเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลเชิงคุณภาพ เพื่อใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค 06-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
119 PO65-00144 ซื้อเครื่องชาร์จถ่าน ถ่านชาร์จและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ 06-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
120 PO65-00145 เลเซอร์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 07-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
121 PO65-00146 จ้างฝึกอบรมหลักสูตร Growth Mindset For Effective Work 07-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
122 PO65-00148 จ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อการปรับปรุง : Phase 1 07-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
123 PO65-00151 จ้างต่ออายุโปรแกรม Adobe เพื่อสนับสนุนงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 10-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
124 PO65-00154 จ้างพัฒนาแผนการสื่อสารการส่งเสริมการขายสินค้า E-Commerce 11-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
125 PO65-00162 โครงการจ้างพัฒนางานออกแบบสื่อประเมินสุขภาพ 19-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
126 PO65-00029 จัดซื้อระบบอีเมล Google Workspace Business Starter ของศูนย์กิจการสร้างสุข 01-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
127 PO65-00147 จ้างฝึกอบรมหลักสูตร Unconscious BIAS : Understanding Bias to Unleash potential 07-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
128 PO65-00149 เช่ารถตู้สำนักงานพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 10-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
129 PO65-00150 โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบ Data Tank ประจำปีงบประมาณ 2565 11-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
130 PO65-00155 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงานของศูนย์กิจการสร้างสุข 10-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
131 PO65-00161 เช่าพื้นที่จัดเก็บสื่อ ผลิตภัณฑ์ ของศูนย์กิจการสร้างสุข 19-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
132 PO65-00168 จ้างทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รวบรวมผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพจากการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 24-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
133 PO65-00169 จัดจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ (e-learning) งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 24-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
134 PO65-00170 จ้างวิจัยทางการตลาดและความต้องการเชิงลึกในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 24-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
135 PO65-00171 จัดทำชุดข้อมูลและพัฒนาสื่อเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะ ประเด็น Generation Gap 24-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
136 PO65-00176 จ้างพัฒนาแนวทางสร้างประสบการณ์สุขภาวะ 28-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
137 PO65-00178 จัดทำคู่มือนักประเมินผลภายนอกตามหลักการติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา 28-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
138 PO65-00179 ถอดบทเรียนชุดโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ ปี 2564 28-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
139 PO65-00182 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตข้อมูลสื่อสารกลไกสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย 02-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
140 PO65-00183 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตข้อมูลการสื่อสารเพื่อผลักดันนโยบายสร้างเสริมสุขภาวะ 02-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
141 PO65-00185 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและสื่อสารประเด็นนวัตกรรมสารพลังสังคมเพื่อสุขภาวะ 02-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
142 PO65-00187 จ้างแปลสื่อเพื่อสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์ 02-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
143 PO65-00188 ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำจากภายใน (Authentic Self Leadership) 02-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
144 PO65-00189 จ้างฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา ด้วยกระบวนการ Dialogue for Team Building For Deeper Connection and Joyful Collaboration 03-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
145 PO65-00190 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการบริการเช่าพื้นที่ 03-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
146 PO65-00191 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างดำเนินการแปลและเรียบเรียงบทความสร้างเสริมสุขภาพต่างประเทศ 03-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
147 PO65-00192 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสั้นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565 03-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
148 PO65-00193 จัดซื้อจัดจ้างทำสื่อสำหรับสื่อสารทิศทางและเป้าหมายระยะ 10 ปี 03-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
149 PO65-00194 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตข้อมูลสื่อสร้างสุขภาพคนไทยเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2565 03-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
150 PO65-00195 จ้างหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐมิติ เพื่อจัดทำกรอบงบประมาณกองทุนฯ 03-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
151 PO65-00197 ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องครัวเพื่อให้บริการในที่ตั้งสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 04-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
152 PO65-00198 จ้างออกแบบภาพประกอบใบกิจกรรมแคปซูนเวลา 04-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
153 PO65-00199 จ้างทบทวนวรรณกรรม (review literature) สืบค้นข้อมูล 04-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
154 PO65-00200 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภท Air Chiller และ VRV Type ประจำปีงบประมาณ 2565 04-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
155 PO65-00202 โครงการจ้างจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล 07-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
156 PO65-00204 จ้างจัดกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดบทบาทและพัฒนาแผนแม่บท (Positioning & Strategy roadmap) สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์โดยสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 08-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
157 PO65-00205 จ้างออกแบบและผลิตสื่อนิทรรศการนำเสนอผลงานสร้างเสริมสุขภาพภายใต้โครงการโคราชเมืองน่าอยู่ : ชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่นแข็งแรง 08-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
158 PO65-00206 จ้างออกแบบกิจกรรมและจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานสร้างเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการโคราชเมืองน่าอยู่ : ชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่นแข็งแรง 08-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
159 PO65-00213 จ้างจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนงาน 09-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
160 PO65-00214 จ้างเหมาบริการจัดการขนย้าย และกำจัดสิ่งของภายในห้องเก็บของชั้น B1,B2 และชั้น 2 10-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
161 PO65-00215 จ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องและผนังชั้น 3 10-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
162 PO65-00217 จัดจ้างผลิตป้ายตั้งโต๊ะ เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ลดฝุ่น PM 2.5 15-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
163 PO65-00224 จัดซื้อ ชุดตรวจโควิด 19 Antigen test kit (ATK) 17-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
164 PO65-00225 จ้างผลิตบันทึกเสียง เพื่อนิทานสร้างเสริมสุขภาวะในรูปแบบดิจิทัล 5 เรื่อง 17/02/2565 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
165 PO65-00227 จ้างผลิตนิทานในรูปแบบดิจิทัล สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับเด็ก 5 เรื่อง 17/02/2565 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
166 PO65-00069 จัดจ้างผลิตสินค้ากระบอกน้ำชาเพื่อสุขภาวะ 02-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
167 PO65-00089 จ้างสนับสนุนเนื้อหาในเว็บไซต์ Thaihealth Resource Center (THRC) 15-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
168 PO65-00109 โครงการจัดซื้อและส่งสื่อทรัพยากรสารสนเทศสำหรับภาคีเครือข่าย 21-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
169 PO65-00110 ค่าดำเนินการติดตั้งบู๊ตนิทรรศการ (ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน) โครงการจ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส.ในกิจกรรมงานอบรม Health Leader รุ่นที่ 1 โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living) ปี 2564-2566 21-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
170 PO65-00111 จัดจ้างกิจกรรมสื่อสารสร้างความเข้าใจและความร่วมมือเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 22-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
171 PO65-00123 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. ในกิจกรรมงานสัมมนา บทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบนเส้นทางการเมืองไทย 24-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
172 PO65-00124 โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี RFID ประจำปีงบประมาณ 2565 23-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
173 PO65-00125 โครงการจ้างจัดทำนิทรรศการออนไลน์ ประเด็นอาหาร 24-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
174 PO65-00127 จ้างบริการน้ำยาฆ่าเชื้อและเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นในห้องน้ำภายในสำนักงานศูนย์กิจการสร้างสุข 14-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
175 PO65-00128 จัดจ้างผลิตสินค้าสุขภาวะ ช้างป้องกันข้อติด (งบประมาณจัดสรร 55,000 บาท) 28-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
176 PO65-00129 จ้างบริการอีเมล์ Google Workspace เพิ่มเติม 28-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
177 PO65-00130 บำรุงรักษาระบบจัดเก็บสื่อดิจิทัล (Digital Object Library) ประจำปีงบประมาณ 2565 28-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
178 PO65-00163 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ OKI C834nw 19-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
179 PO65-00164 ซื้อกระดาษทิชชู่และกระดาษชำระสำหรับใช้ภายในสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 19-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
180 PO65-00165 ซื้อภาชนะเซรามิกสำหรับบรรจุอาหาร 19-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
181 PO65-00167 ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อให้บริการในสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 20-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
182 PO65-00172 โครงการ จัดซื้อเครื่องกรองน้ำสำหรับใช้ในสำนักงานของศูนย์กิจการสร้างสุข 24-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
183 PO65-00175 เช่าคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 27-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
184 PO65-00180 ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม 31-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
185 PO65-00181 จ้างผลิตคลิปวิดีโอสร้างเสริมสุขภาพแบบสั้น 31-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
186 PO65-00184 จ้างสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และงานธรรมาภิบาลข้อมูล สสส. ปีงบประมาณ 2565 31-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
187 PO65-00203 จ้างบริการน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำภายในสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 08-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
188 PO65-00207 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 09-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
189 PO65-00212 จ้างเช็ดกระจกภายนอกอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 08-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
190 PO65-00218 จ้างซ่อม Generater จักรยาน Star Trac EUB 15-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
191 PO65-00219 ซื้ออะไหล่ระบบดับเพลิงพร้อมบริการติดตั้งเพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุด 15-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
192 PO65-00220 จ้างบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ chiller รายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2565 15-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
193 PO65-00222 ซื้ออะไหล่เครื่องผลิตน้ำแข็งพร้อมบริการติดตั้งและตรวจเช็ค 15-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
194 PO65-00223 ซื้ออะไหล่พร้อมบริการติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน (ประเภทโต๊ะ เก้าอี้และตู้เอกสาร) ประจำปีงบประมาณ 2565 15-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
195 PO65-00228 ค่าดำเนินการติดตั้งบู๊ตนิทรรศการ (ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน) โครงการจ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส.ในกิจกรรมงานการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 โภชนาการ : โอกาสเพื่อสุขภาพดีและชีวียืนยาว 18-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
196 PO65-00229 โครงการใช้บริการระบบบริการข่าวสารข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (NewCenter+Iqnews Clipping) ประจำปี 2565 18-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
197 PO65-00230 โครงการจ้างผลิตและสื่อสารสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2565 18-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
198 PO65-00231 จัดซื้อเครื่องมือสำหรับการเชื่อมต่อระบบการตอบสนองการจัดการกับเครื่องมือ BI EPR65-00006 18-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
199 PO65-00232 จ้างดำเนินคดีตามกฎหมายกับโครงการที่ปฏิบัติผิดสัญญารับทุนกับ สสส. 18-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
200 PO65-00233 จ้างฝึกอบรมหลักสูตรคลาวด์ คอมพิวติ้ง และการพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ 15-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
201 PO65-00234 พัฒนาระบบตัวชี้วัดผู้บริหาร Balanced Scorecard for Executive (BSE) 18-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
202 PO65-00235 จ้างฝึกอบรม หลักสูตรตระหนักรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) EPR65-00005 18-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
203 PO65-00236 จ้างดำเนินคดีตามกฎหมายกับโครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ข้อตกลงเลขที่ 57-00-0553 18-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
204 PO65-00237 จ้างบริหารจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร ปีงบประมาณ 2565 18-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
205 PO65-00238 ค่าดำเนินการติดตั้งบู๊ตนิทรรศการ (ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน) โครงการจ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 21-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
206 PO65-00239 โครงการจ้างจัดทำแผนแม่บทของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 21-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
207 PO65-00241 ซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิมที่ชำรุด 21-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
208 PO65-00242 จ้างผลิตภาพประกอบใบกิจกรรมแคปซูลเวลา 28-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
209 PO65-00243 โครงการจ้างผลิตข้อมูลสร้างเสริมสุขภาวะและส่งเสริมระบบสุขภาพไทย 01-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
210 PO65-00244 จ้างจัดกระบวนการอบรมหลักสูตรพัฒนาโรงเรียนเชิงบวก Positive Education Solutions 01-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
211 PO65-00245 จัดซื้อหนังสือ Growth Mindset Journal 01-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
212 PO65-00246 จัดซื้อ ของเล่นไม้เพื่อการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน 01-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
213 PO65-00248 จ้างเหมาบริการขนส่ง สื่อ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ของศูนย์กิจการสร้างสุข 01-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
214 PO65-00249 โครงการจ้างจัดทำหลักสูตร e-learning ทรัพย์สินทางปัญญา 01-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
215 PO65-00250 โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565 01-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
216 PO65-00251 จัดส่งชุดเครื่องมือและถอดบทเรียนการใช้เครื่องมือเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของเด็กนักเรียนชั้นประถม และมัธยมผ่านเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน 01-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
217 PO65-00252 เช่าพื้นที่จัดเก็บสื่อ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ของศูนย์กิจการสร้างสุข 07-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
218 PO65-00255 โครงการจ้างผลิตและพัฒนาข้อมูลเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 03-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
219 PO65-00256 จ้างบริการเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา 03-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
220 PO65-00257 จัดซื้อแพ็กเกจแบบสมัครสมาชิกให้สิทธิในการใช้งานภาพถ่าย ภาพประกอบและเวกเตอร์ 04-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
221 PO65-00260 โครงการจ้างจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 07-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
222 PO65-00261 โครงการ จัดซื้อโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์กิจการสร้างสุข 07-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
223 PO65-00262 จ้างจัดกิจกรรม Office Syndrome Assessment ภายในนิทรรศการของศูนย์กิจการสร้างสุข 07-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
224 PO65-00263 จ้างจัดนิทรรศการงาน Thailand International Health Expo 2022 ของศูนย์กิจการสร้างสุข 04-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
225 PO65-00265 จ้างจัดทำป้ายอคริลิคเพื่อการประชาสัมพันธ์สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 04-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
226 PO65-00269 โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่การสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 07-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
227 PO65-00270 จ้างบริหารจัดการและดูแลการสื่อสาร 03-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
228 PO65-00271 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดเก็บสื่อดิจิทัล (DOL) เพื่อสนับสนุนงานวาระกลาง 07-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
229 PO65-00273 จ้างออกแบบและวางระบบบัญชีและการเงินของศูนย์กิจการสร้างสุข 07-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
230 PO65-00274 จ้างสังเคราะห์และจดบันทึกด้วยภาพในรูปแบบดิจิทัล (Digital visual note) งานพัฒนาศักยภาพของคลัสเตอร์กลุ่มงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ สสส. 07-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
231 PO65-00275 จ้างผลิตคลิปวิดีโอให้ความรู้การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา EPR65-00008 04-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
232 PO65-00276 จ้างเหมาโครงการสื่อสารต่อยอดเพื่อขยายผล Thai Health Watch 2022 ประเด็นอาหาร 08-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
233 PO65-00277 โครงการจ้างพัฒนารูปแบบการสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์พันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 08-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
234 PO65-00278 จ้างออกแบบการสื่อสารและสื่อสารขยายผลประเด็น Th Watch 2022 08-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
235 PO65-00280 โครงการจ้างจัดนิทรรศการของศูนย์กิจการสร้างสุข 07-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
236 PO65-00291 โครงการจ้างถ่ายทำวีดิทัศน์ (Video) และถ่ายภาพประชาสัมพันธ์สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 09-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
237 PO65-00293 โครงการ จ้างออกแบบและพัฒนาแนวคิดการจัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะประจําปี 2565 10-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
238 PO65-00296 จ้างผลิตสื่อ VDO Clip Thaihealth Watch 2023 10-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
239 PO65-00306 ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 11-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
240 PO65-00308 ซื้อชุดแผ่นแปะและแบตเตอรี่สำหรับเครื่อง AED 14-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
241 PO65-00004 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานห้องสมุด 29-10-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
242 PO65-00005 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารงานทั่วไป สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 29-10-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
243 PO65-00045 จ้างบริหารจัดการศูนย์ถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 30-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
244 PO65-00055 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการข้อมูลและสื่อทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. 25-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
245 PO65-00059 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สสส. 26-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
246 PO65-00061 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานบัญชี คนที่ 2 26-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
247 PO65-00066 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อบริหารจัดการงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 30-11-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
248 PO65-00076 จ้างที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 03-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
249 PO65-00091 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริการรักษาความสะอาดพื้นที่สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 1 16-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
250 PO65-00092 ขออนุมัติดำเนินการจัดาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตบทความสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุข 17-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
251 PO65-00095 โครงการจ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลเพื่อสนับสนุนด้านตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน คนที่ 1 17-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
252 PO65-00096 โครงการจ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลเพื่อสนับสนุนด้านตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน คนที่ 2 17-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
253 PO65-00097 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนเพื่อสนับสนุนงานภาคี 17-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
254 PO65-00098 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเงิน 17-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
255 PO65-00152 เช่าใช้บริการคลาวด์ประจำปีงบประมาณ 2565 14-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
256 PO65-00153 จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 18-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
257 PO65-00158 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านออกแบบกิจกรรมสำหรับประชาชนที่ใช้บริการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 30-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
258 PO65-00159 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการพื้นที่นิทรรศการและจุดเรียนรู้ในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 30-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
259 PO65-00160 เหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริการรักษาความสะอาดพื้นที่สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 2 14-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
260 PO65-00166 จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการงานทั่วไป 19-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
261 PO65-00173 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ คนที่ 1 25-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
262 PO65-00174 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 31-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
263 PO65-00177 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านออกแบบกิจกรรมสำหรับประชาชนที่ใช้บริการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ คนที่ 2 28-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
264 PO65-00186 เช่าบริการเครื่องจ่ายสบู่เหลว ประจำปีงบประมาณ 2565 31-01-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
265 PO65-00196 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกระจายกลิ่นหอมประจำปีงบประมาณ 2565 03-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
266 PO65-00201 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านวิเคราะห์ข่าวสารและประเมินผล สสส. 08-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
267 PO65-00208 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ คนที่ 2 09-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
268 PO65-00209 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ 22-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
269 PO65-00210 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือ สาน เสริมพลัง สร้างเสริมสุขภาวะสังคมไทย ประจำปี 2565 22-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
270 PO65-00211 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและสื่อสารเพื่อจุดประกายสังคมสุขภาวะ ประจำปี 2565 22-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
271 PO65-00216 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการโครงการสื่อสารรณรงค์ 11-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
272 PO65-00221 ซื้อตู้เซฟนิรภัยของฝ่ายบัญชีและการเงิน 15-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
273 PO65-00226 จ้างศูนย์จัดทำข้อตกลง/สัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565 25-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
274 PO65-00240 ซื้อเครื่องล้างจานและอบจานภายในศูนย์อาหารชั้น 1 ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 21-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
275 PO65-00247 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานบริหารศูนย์กิจการสร้างสุข ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ (งานธุรการติดต่อประสานงาน และ งานบรรจุสินค้าในส่วนโครงการ e-Commerce) 28-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
276 PO65-00253 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านขับรถยนต์สำนักงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1 28-02-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
277 PO65-00254 จ้างออกแบบพื้นที่ห้องทำงานผู้อำนวยการฝ่ายชั้น 4,5 ห้องประชุมชั้น 3,4 และพื้นที่ทำงานส่วนกลาง 07-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
278 PO65-00258 จ้างทำเบาะรองนั่งหุ้มหนัง PVC และผ้าปูพื้น สำหรับใช้ในกิจกรรมนั่งพื้น 04-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
279 PO65-00259 โครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะและบริหารจัดการการขายสินค้าของศูนย์กิจการสร้างสุข 02-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
280 PO65-00264 จ้างจัดทำเสื้อสำหรับสวมใส่ในกิจกรรมของสถาบัน 04-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
281 PO65-00267 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านพัฒนาศักยภาพ 04-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
282 PO65-00268 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและสื่อสารบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมทางสังคม 07-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
283 PO65-00279 จ้างบริหารข้อมูลการวางแผน เพื่อขยายผลการเข้าถึงช่องทางศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 08-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
284 PO65-00281 จ้างบริหารจัดการนิทรรศการสัญจร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาวะ 11-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
285 PO65-00283 จ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2564 ตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 09-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
286 PO65-00284 จ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2564 ตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 14-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
287 PO65-00285 จ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2564 ตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 14-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
288 PO65-00286 จ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2564 ตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 14-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
289 PO65-00287 โครงการจ้างผลิตสื่อและจัดส่งสื่อต้นแบบ ประเด็นสุขภาพจิต 09-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
290 PO65-00288 จ้างตรวจสอบบัญชีของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับปีงบประมาณ 2564-2565 09-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
291 PO65-00289 จ้างผลิตคลิปวิดีโอเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้หลักสูตร Authentic Learning 09-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
292 PO65-00290 จ้างผลิตคลิปวิดีโอเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 09-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
293 PO65-00292 จ้างออกแบบและผลิตสื่อ Thaihealth Watch 2023 10-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
294 PO65-00294 จ้างบริหารจัดการงานสื่อสาร 10 ประเด็นที่น่าจับตามอง Thaihealth Watch 2023 10-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
295 PO65-00295 จ้างสนับสนุนงานวิชาการเชิงประเด็น Thaihealth Watch 2023 10-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
296 PO65-00297 จ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2564 (โครงการขนาดเล็ก-กลาง) กลุ่ม 1 ตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 10-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
297 PO65-00298 จ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2564 (โครงการขนาดเล็ก-กลาง) กลุ่ม 2 ตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 10-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
298 PO65-00299 จ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2564 (โครงการขนาดเล็ก-กลาง) กลุ่ม 3 ตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 10-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
299 PO65-00300 จ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2564 (โครงการขนาดกลาง-ใหญ่) 10-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
300 PO65-00301 จ้างยื่นประเมินมาตรฐานอาคาร Fitwel 15-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
301 PO65-00302 จ้างสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ของกองทุน สสส.และหน่วยงานภายใต้กองทุนฯ ปีงบประมาณ 2565 16-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
302 PO65-00303 ซื้ออะไหล่ประตูอัตโนมัติพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ 11-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
303 PO65-00304 ซื้อมอเตอร์และอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ 11-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
304 PO65-00305 ซื้อแบตเตอรี่ แผงวงจรและ inverter ของระบบสำรองไฟ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ 11-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
305 PO65-00307 จ้างวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลและติดตามการนำความรู้จากการพัฒนาศักยภาพ 11-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
306 PO65-00309 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 16-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
307 PO65-00310 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างดำเนินการออกแบบหนังสือรายงานประจำปี 2564 16-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
308 PO65-00311 จ้างเหมาบริการ Call Center เพื่อให้บริการด้านการใช้งานระบบไอที ประจำปีงบประมาณ 2565 14-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
309 PO65-00312 จ้างดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ ตัวตน กลุ่มเป้าหมาย (Persona) ของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 25-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
310 PO65-00313 จ้างพัฒนา และผลิตผลงานสื่อสารสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ประเด็นสุขภาพจิต 01-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
311 PO65-00314 โครงการจ้างพัฒนาและผลิตชุดสื่อสารเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เรื่องอาหาร 25-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
312 PO65-00315 โครงการจ้างพัฒนาและจัดทำนิทรรศการ 20 ปี สสส. 25-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
313 PO65-00316 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารการจัดการทั่วไป คนที่ 1 21-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
314 PO65-00317 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการทั่วไป คนที่ 2 21-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
315 PO65-00318 จ้างบริหารจัดการการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อทำการตลาดเชิงรุก 21-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
316 PO65-00319 จ้างจัดทำป้ายบอกตำแหน่งและบอกทางภายในสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 21-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
317 PO65-00320 จ้างบริการรับส่งเอกสารและพัสดุ 21-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
318 PO65-00321 เช่าพื้นที่โครงเหล็กสำหรับติดป้ายชื่อสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 21-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
319 PO65-00322 จ้างจัดกระบวนการอบรมหลักสูตรประเด็นสุขภาพจิตให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 22-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
320 PO65-00323 จ้างตัดต่องานสื่อรณรงค์ และจัดทำสำเนาภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ลดอุบัติเหตุ 22-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
321 PO65-00324 จ้างพัฒนาและผลิตชุดเครื่องมือเรื่องอาหาร 22-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
322 PO65-00325 จ้างฝึกอบรมหลักสูตร การฟังจับประเด็น 22-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
323 PO65-00326 จ้างสำรวจผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ รายไตรมาส และประมวลผลการดำเนินงานในภาพรวมและตามตัวชี้วัดของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 31-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
324 PO65-00327 จ้างผลิตป้ายตั้งโต๊ะ เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น มีนาคม 2565 EPR65-00029 23-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
325 PO65-00328 จ้างถ่ายวีดิโอและจัดสถานที่งานเปิดตัวสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 25-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
326 PO65-00329 จ้างบริการทำความสะอาดสำนักงาน (Big Cleaning) 25-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
327 PO65-00330 ซื้อระบบประชุมมัลติมีเดียทางไกล ประจำปีงบประมาณ 2565 28-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
328 PO65-00331 โครงการจ้างพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการขยายผลชุดความรู้ ประเด็นสุขภาพจิต 04-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
329 PO65-00334 จ้างจัดกระบวนการอบรมหลักสูตรประเด็นสุขภาวะทางกายและโภชนาการให้แก่กลุ่มเป้าหมายของศูนย์กิจการสร้างสุข 30-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
330 PO65-00335 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และบริหารงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานด้านสุขภาวะ 30-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
331 PO65-00337 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ช่วยนักวิชาการและผู้ช่วยเลขานุการฯ EPR65-00031 30-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
332 PO65-00338 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข่าวหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และสื่อสารออนไลน์ ประจำปี 2565 05-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
333 PO65-00339 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทำให้การปฏิบัติงานในสถานที่ต่างๆ ไม่จำกัดเฉพาะในพื้นที่สำนักงาน 30-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
334 PO65-00340 พัฒนาเนื้อหาและออกแบบข้อมูลสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสานงาน เสริมพลังภาคีเครือข่าย 31-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
335 PO65-00341 โครงการจ้างเหมาบริการสแกนและจัดเก็บเอกสารการเงิน เข้าระบบจัดเก็บเอกสาร 31-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
336 PO65-00342 จ้างฝึกอบรมหลักสูตร Creative and Innovtive Thinking 31-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
337 PO65-00343 จ้างบริการระบบ Happily.ai 31-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
338 PO65-00344 จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาองค์กรสุขภาวะ 31-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
339 PO65-00345 ซื้ออะไหล่ Filter Hood และสายพานเครื่องดูดควันในศูนย์อาหารชั้น 1 พร้อมบริการล้าง ตรวจเช็คและติดตั้ง 31-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
340 PO65-00347 จัดซื้อโปรแกรมป้องกันและกำจัดมัลแวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 31-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
341 PO65-00348 จ้างผลิตกระเป๋าผ้าธรรมชาติเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ 31-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
342 PO65-00349 จ้างดำเนินการบริหารจัดการการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าสุขภาวะ 31-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
343 PO65-00351 จ้างผลิตบันทึกเสียง เพื่อหนังสือ ดิจิทัลฝึกอ่านตามระดับ จำนวน 3 ระดับการอ่าน 31-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
344 PO65-00352 จัดจ้างทำแฟ้มใส่เอกสาร (Reprint) ประกอบการทำสัญญาโครงการไตรมาส 3 ของสำนักสร้างสรรค์โอกาส 31-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
345 PO65-00353 จ้างดำเนินการวิจัยกิจกรรมวันว่าง และ กิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชน และ ผู้ปกครอง 31-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
346 PO65-00354 บริการปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์ 31-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
347 PO65-00355 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 01-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
348 PO65-00356 จ้างวิเคราะห์จัดทำข้อมูลเชิงประเด็น Thaihealth Watch 2023 05-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
349 PO65-00357 จ้างเหมาบริการขยายผลงานสื่อสารสุขภาพจิต (Rerun mentalverse) 05-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
350 PO65-00359 จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บประวัติและข้อมูลการซ่อมบำรุงอาคาร (CMMS) ประจำปีงบประมาณ 2565 05-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
351 PO65-00360 จ้างบริหารจัดการงานผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ และแรงงานนอกระบบ 07-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
352 PO65-00361 โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสร้างเสริมสุขภาพสู่สังคมไทยผ่านสื่อวิทยุ 07-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
353 PO65-00362 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 07-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
354 PO65-00363 บริการบันทึกข้อมูลโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก และโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ปี 2565 เพื่อจัดทำสัญญาโครงการ 07-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
355 PO65-00366 จ้างทำคำชี้แจงโต้แย้งคัดค้านคำแก้อุทธรณ์คำพิพากษาของผู้ฟ้องคดีในคดีหมายเลขดำที่ อ.๔๓๙/๒๕๖๔ 18-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
356 PO65-00157 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ 30-12-2021 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
357 PO65-00266 จ้างเหมาบริการงานบำรุงรักษาต้นไม้ภายในอาคารประจำปีงบประมาณ 2565 14-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
358 PO65-00272 จัดจ้างปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาสื่อสุขภาวะ เพื่อสนับสนุนงานวาระกลาง 07-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
359 PO65-00332 จ้างจัดระเบียบโครงสร้างและหมวดหมู่ข้อมูลองค์ความรู้เชิงประเด็น 7+1 18-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
360 PO65-00333 จ้างจัดทำวารสารและบริหารจัดการวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย 04-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
361 PO65-00336 จ้างพัฒนาคู่มือและรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2565 และรายงานผลการทดสอบกรอบและคู่มือการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (กรอบการประเมินผลใหม่) โดยฝ่าย : ติดตามและประเมินผล 30-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
362 PO65-00346 ซื้อมอเตอร์สำหรับระบบ Chiller พร้อมบริการติดตั้ง เพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุด 31-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
363 PO65-00350 จ้างผลิตหนังสือดิจิทัลฝึกอ่านตามระดับ จำนวน 3 ระดับการอ่าน 31-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
364 PO65-00358 จ้างศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ 31-03-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
365 PO65-00364 จ้างฝึกอบรมหลักสูตร AGILE Management 18-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
366 PO65-00365 จ้างบริการระบบ Line Official Account 18-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
367 PO65-00367 จ้างสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการงานทั่วไป 19-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
368 PO65-00368 ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุด 19-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
369 PO65-00369 เครื่องปรับอากาศพร้อมบริการติดตั้งที่ป้อม Car park เพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุด 19-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
370 PO65-00370 จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หม้อแปลง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ 2565 19-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
371 PO65-00371 จ้างแก้ไขท่ออุดตันของท่อเมนห้องเตรียมอาหารและทางเดินชั้น 4 19-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
372 PO65-00372 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยน controller และซ่อมรั่วเครื่องปรับอากาศห้อง MDB ชั้น B1 19-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
373 PO65-00373 จ้างซ่อมแซมระบบสายสัญญาณ BAS ภายในอาคาร 19-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
374 PO65-00374 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ฝ่ายติดตามและประเมินผล 26-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
375 PO65-00375 โครงการจ้างพัฒนาโจทย์กลางสำหรับการประเมินผลของโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการสำคัญ 26-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
376 PO65-00376 ซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางของห้องเก็บของชั้น B2 21-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
377 PO65-00377 จ้างฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและหนังสือตอบโต้ 21-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
378 PO65-00378 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการทั่วไป คนที่ 5 22-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
379 PO65-00379 จัดจ้างผลิตป้ายตั้งโต๊ะ เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 22-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
380 PO65-00380 โครงการจ้างผลิตและสื่อสารข้อมูลผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพในสื่อโซเชียลมีเดีย ประจำปี 2565 21-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
381 PO65-00381 จ้างพัฒนาเว็บไซต์ ThaiHealth Academy 25-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
382 PO65-00382 จ้างฝึกอบรม เรื่อง Thai Health Synergy สานพลังใจ สร้างพลังร่วม 28-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
383 PO65-00383 จ้างจดบันทึกประเด็นงานพัฒนาศักยภาพและจัดทำ Visual Note 28-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
384 PO65-00384 จ้างฝึกอบรมหลักสูตร Self Coaching for Leadership 28-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
385 PO65-00385 จ้างบันทึกวิดีโองานพัฒนาศักยภาพ 28-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
386 PO65-00386 ซื้อหมึกพิมพ์ ครื่องพิมพ์เลเซอร์ OKI C834nw และ HP M479 29-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
387 PO65-00387 จ้างออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ โครงการรณรงค์ การจัดการโควิด-19 เพื่อการเดินหน้าประเทศ 29-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
388 PO65-00388 โครงการจ้างบริหารสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพผ่านการสื่อสารออนไลน์ 29-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
389 PO65-00389 จ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลโครงการรณรงค์ การจัดการโควิด-19 เพื่อการเดินหน้าประเทศ 29-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
390 PO65-00390 โครงการจ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 29-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
391 PO65-00391 โครงการจ้างดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2564 29-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
392 PO65-00392 โครงการจ้างผลิตและสื่อสารชุดข้อมูลเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ประจำปี 2565 29-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
393 PO65-00393 โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปการสร้างสังคมสุขภาวะ 29-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
394 PO65-00395 โครงการจ้างจัดกิจกรรมสื่อสารสุขภาวะผ่านพื้นที่ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ 29-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
395 PO65-00396 เช่าคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 8 เครื่อง 29-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
396 PO65-00398 จ้างพัฒนาศักยภาพหลักสูตรด้านการสื่อสาร 29-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
397 PO65-00399 จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมออกแบบกราฟิก การตกแต่งภาพ และตัดต่อวีดีโอ 02-05-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
398 PO65-00400 จ้างทำเพลงประกอบโฆษณา โครงการรณรงค์ การจัดการโควิด-19 เพื่อการเดินหน้าประเทศ 02-05-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
399 PO65-00401 จัดจ้างดำเนินการขับเคลื่อนประเด็นสถานที่ทำงานเป็นมิตรกับครอบครัว 27-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
400 PO65-00402 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงานเครือข่ายพันธมิตร 29-04-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
401 PO65-00403 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดความรู้ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับเด็ก 03-05-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
402 PO65-00405 จ้างทบทวนงานออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 2 03-05-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
403 PO65-00406 จ้างแปลและเรียบเรียงชุดข้อมูลผลการดำเนินงานสสส. ฉบับภาษาอังกฤษ 06-05-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
404 PO65-00407 โครงการผลิตและสื่อสารประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนทุกช่วงวัยผ่านสื่อวิทยุ ประจำปี 2565 06-05-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
405 PO65-00408 โครงการจ้างผลิตสื่อวิดิทัศน์รายงานประจำปี 2564 06-05-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565
406 PO65-00410 จัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลการตลาดเพื่อสังคม (SM Data) ระยะที่ 2 09-05-2022