สารสกัด“ข้าวสังข์หยด”แก้ผมร่วง

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


สารสกัด“ข้าวสังข์หยด”แก้ผมร่วง thaihealth


แฟ้มภาพ


 “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” เตรียมส่ง 5 งานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 23 – 27 ส.ค. นี้ ชูผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย พบช่วยกระตุ้นการเจริญของเซลล์รากผมสูงสุด กระตุ้นการงอกของเส้นขน 


กลุ่มประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า ส่วนบริการงานวิจัย มฟล. เตรียมเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560” (Thailand Research Expo 2017) ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยเตรียมนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ ‘มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คืนชีวิตให้ผืนป่า สร้างอนาคตให้ชุมชน’ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างต่อไป คือ


1. โครงการเชียงรายเมืองสมุนไพร โดย ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ และทีมงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดต่างๆ และมหาวิทยาลัยต้องการผลักดันการใช้สมุนไพรให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนที่สำคัญของประเทศ ยกระดับรายได้จากพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพแก่เกษตรกร และเพื่อให้ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีศักยภาพในการแข่งขันในทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รายได้ของจังหวัดและประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว และมีการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยโครงการวิจัยได้ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเป็นต้นแบบ จำนวน 11 ชนิด ภายใต้แบรนด์ ‘เจ้าคุณวัน’


2. โครงการรักษ์ป่าน่าน โดย ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และทีมงาน ซึ่งเป็นการนำรูปแบบของการพลิกฟื้นพื้นที่ป่าของ มฟล. ในการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาสาเหตุการสูญเสียป่าในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นป่าที่มีความสำคัญกับแม่น้ำที่มีผลต่อความมั่นคงทางนิเวศลุ่มน้ำ เพื่อค้นหาสาเหตุ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ และนำมาถอดบทเรียนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน


3. โครงการ Chiang Rai Zero Waste สร้างวัฒนธรรมสังคมปลอดขยะ โดย ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม และทีมงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ว่าด้วยเรื่องการจัดการขยะเป็นวาระของชาติที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากชุมชน โดยได้นำเสนอการพัฒนาระบบการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ชุมชน และนักวิชาการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นรูปธรรม


4. โครงการผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย โดย ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ และทีมงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่ศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวสีพื้นเมืองของไทยและนำมาพัฒนาเป็นต้นแบบเครื่องสำอางป้องกันผมร่วมจากสารสกัดข้าวไทย โดยพบสารสกัดข้าวสังข์หยดมีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเซลล์รากผมสูงที่สุด กระตุ้นการงอกของเส้นขน และนำสารสกัดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง ซึ่งสามารถลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้มากถึง 70%


5. โครงการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากของเหลือใช้ทางเกษตร โดย ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว และทีมงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีการศึกษาของเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ ชาน้อย ขี้เลื่อย มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ตกต่างในรูปแบบต่างๆ จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code