สาธารณสุขตั้งเป้าสร้างชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง

“ในปี 2556 ทาง สธ.ตั้งเป้าหมายให้เกิดตำบลสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ดำเนินการทุกจังหวัด ในทุกอำเภอ อำเภอละ 2 ตำบล รวม 1,756 ตำบล และที่จังหวัดน่าน จะนำร่องดำเนินการทุกตำบล รวม 99 ตำบล” รมช.กระทรวงสาธารณสุข กล่าว

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการพัฒนาชุมชนต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน ที่ ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านผาปังกลาง ว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีนโยบายในการสนับสนุนให้เกิดชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดี มีตังค์ ยั่งยืน” โดยประชาชนเป็นศูนย์กลางและกลไกในการขับเคลื่อน ชุมชนหรือท้องถิ่นเป็นเจ้าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน ซึ่งประชาชน ชุมชน เครือข่าย ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการดำเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนพลังชุมชนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการพัฒนาในมิติอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสม แก้ไขปัญหาความยากจน ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอนามัย เกิดเป็นระบบสุขภาพชุมชนที่ครอบคลุมถึงสุขภาวะและความมั่นคงในชีวิตได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังจะทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ลดอัตราการป่วยและตายจาก 5 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็งรวมทั้งโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ เช่น การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่างๆ ซึ่งหากผู้ผลิตในชุมชนมีความตระหนักถึงสุขภาพก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้เจ็บป่วย และมีการจัดทำวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ ใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชนเป็นหลักเพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี คนในชุมชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ใช้พลังงานสะอาด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความยากจนลงได้

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อไปว่า ในการสร้างตำบลจัดการสุขภาพดีทาง สธ.จะให้ รพ.สต.เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกทั้งตำบล ดั่งเช่น รพ.สต.ผาปังกลาง เป็นพื้นที่ที่มีผลการประเมินตำบลจัดการสุขภาพในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากได้มีการจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงไปเป็นวิทยากรช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาของชุมชน และดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่ายวิสาหกิจต่างๆ ของชุมชน เช่น วิสาหกิจผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี วิสาหกิจผลิตน้ำส้มควันไม้ใช้ทดแทนสารกำจัดศัตรูพืช เพื่อให้วิสาหกิจผักปลอดสารพิษ วิสาหกิจข้าวกล้องวิสาหกิจปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน นำไปใช้ในการผลิตและส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปจำหน่ายในวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยว และโฮมสเตย์ เป็นต้น

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code