สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ด้อยโอกาส

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ด้อยโอกาส thaihealth


สสส. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ด้อยโอกาสกรณีคนไร้บ้านและผู้พิการ ในเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์


เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่โรงแรมโฆษะขอนแก่น นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ด้อยโอกาส กรณีคนไร้บ้านและผู้พิการในเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จำนวน 100 คน ตามโครงการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพเพื่อผู้ด้อยโอกาส คนไร้บ้าน และคนพิการ เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลทางสังคม และสุขภาวะแก่คนไร้บ้าน คนพิการ ส่งเสริมการยอมรับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เข้าถึงช่องทางการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และเหมาะสมกับบริบทของครอบครัว ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานของแต่ละจังหวัดที่ประสบความสำเร็จ และนำมาประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็งไม่เป็นภาระของสังคม โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการสาธารณสุข อาชีพ สวัสดิการสังคมอย่างเป็นองค์รวม และลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพได้ในอนาคต


สำหรับการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา เครือข่ายได้ขับเคลื่อนด้วยการสำรวจติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่ ประเมินสภาพปัญหากาย จิตสังคม เน้นการค้นหาตัวตน รากเหง้า ภูมิลำเนา เพื่อให้การช่วยเหลือทางสุขภาพและสังคมอย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีคนไร้บ้านในเขตสุขภาพที่ 7 จำนวนมาก ทุกรายได้รับการดูแลด้านสิทธิบัตรครบถ้วน การขับเคลื่อนคนพิการดำเนินการโดยจัดอบรมเสริมความรู้ผู้ดูแลคนพิการด้านความรู้ กฎหมาย สิทธิประโยชน์ ความรู้ด้านคอมฟอร์ทแคร์ อยู่สบาย คลายทุกข์ เพื่อให้แกนนำจิตอาสาสามารถต่อยอดดูแลต่อเนื่องในชุมชนได้เอง และพัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสมกับสภาพความพิการและพื้นที่ ให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์และการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสภาพความพิการ

Shares:
QR Code :
QR Code