สัญจรทุกภูมิภาคทั่วประเทศ..กับโครงการ“เล่านิทาน อ่านหนังสือ เสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

สัญจรทุกภูมิภาคทั่วประเทศ..กับโครงการ“เล่านิทาน อ่านหนังสือ เสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

คุณสุทธาสินี วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน โครงการ “เล่านิทาน อ่านหนังสือ เสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย” ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย

คุณสุทธาสินี วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการนี้ ได้มีการคัดสรรวิทยากรผู้มีความชำนาญด้านเด็กปฐมวัยชั้นแนวหน้าของประเทศไทย และกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ช่วยต่อยอดศักยภาพของเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง มาเผยแพร่ให้ความรู้ พร้อมทั้งเทคนิคต่างๆ ในเรื่องของการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านหนังสือ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน โดยใช้การเล่านิทานเป็นเครื่องมือ ให้กับครู พ่อแม่ และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องของเด็กปฐมวัย และได้รับความรู้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เติบโตได้เต็มตามศักยภาพ

“ตนเชื่อว่าการสร้างคนนั้น ไม่เพียงแต่ต้องให้การศึกษาที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องส่งเสริมค่านิยมรักการอ่านให้กับเด็กด้วย เพราะการอ่านจะนำไปสู่การก่อเกิดกระบวนการคิด การเรียนรู้ ตลอดจนทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการอ่านภายในครอบครัวหรือโรงเรียนซึ่งข้อเท็จจริงนี้ มีงานวิจัยยืนยันได้เป็นอย่างดี”

ด้านคุณทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐาน

สำคัญสู่การพัฒนาทักษะทุกๆด้านของเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพตลอดจนนำไปสู่การสร้างนิสัยรักการอ่านของเด็ก มากกว่าเป็นแค่การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เท่านั้น เพื่อที่จะกระจายองค์ความรู้ในการส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัยไปสู่ ครู พ่อแม่ และผู้ใกล้ชิดดูแลเด็กในจังหวัดต่างๆ อย่างทั่วถึงครอบ

คลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จึงได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (สัญจร) ขึ้น ใน 6 จังหวัด ดังนี้

ครั้งที่  จังหวัด         วัน– เวลา                               

1     เชียงใหม่       ศุกร์ที่25 – เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555         

2     นครสวรรค์      ศุกร์ที่1 – เสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555            

3     อุดรธานี        ศุกร์ที่8 – เสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555            

4     นครศรีธรรมราช  ศุกร์ที่15 – เสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555          

5     กรุงเทพฯ       ศุกร์ที่29 มิถุนายน และอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 

6     อยุธยา         ศุกร์ที่6 – เสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555

ผู้สนใจร่วมโครงการสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสาร Mother&Care

โทร.0-2241-8000 ต่อ 341 หรือทางเว็บไซต์ www.motherandcare.in.th และ www.onec.go.th

สุดท้ายนี้ โครงการ “เล่านิทาน อ่านหนังสือ เสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย” จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park), นิตยสาร Mother&Care, สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชนที่ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่โครงการนี้ไปยังประชาชนตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข่าวสารของโครงการ เพื่อประโยชน์กับประชาชนโดยรวมที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการเล่านิทาน อ่านหนังสือ เสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย

Shares:
QR Code :
QR Code