สังฆพัฒนาเสวนา

          ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายอาทิ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทฺปญโญ, วัดปัญญานันทาราม, เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม จัด การดำเนินงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากพระสงฆ์นักพัฒนาทั่วประเทศ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ ประชุมพระสงฆ์นักพัฒนาทั่วประเทศ ภายใต้โครงการสังฆพัฒนาเสวนา: แนวคิด อุดมการณ์ และการสร้างเครือข่ายทางสังคม เข้าร่วมกว่า 450 คน


/data/content/24191/cms/e_cejkostux369.jpg


         ทั้งนี้ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นผู้นำการปาฐกถาพิเศษ ถึงความสำคัญของการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาสงฆ์ เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาและบทบาทขององค์กรทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม  นอกจากนี้ยังมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยน ตลอดจนกำหนดทิศทางการทำงานในอนาคต ทั้งในกลุ่มพระสงฆ์นักพัฒนาด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจชุมชนและอื่นๆ


/data/content/24191/cms/e_bcdfhijloz78.jpg


        การดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการประชุมหมู่พระสงฆ์นักพัฒนาเชิงวิชาการหรือที่เรียกว่า “สังฆพัฒนาเสวนา” ครั้งแรก ซึ่งในอนาคตทาง คณะพุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มจร โดยการนำของ พระราชวรมุนี ดร. และ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ดร. จะได้ร่วมมือกับ สสส. และเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในการจัดตั้งศูนย์ประสานการเรียนรู้และความร่วมมือ ตลอดจนเปิดพื้นที่ให้นิสิตของ มจร ได้เข้าไปปฏิบัติการภาคสนามและเรียนรู้บทบาท ตลอดจนปณิธานของพระสงฆ์นักพัฒนาทั่วประเทศให้มากยิ่งขึ้น


 


 


          ที่มา:  โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเเละการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา

Shares:
QR Code :
QR Code