สอบทานการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และวิเคราะห์รายงานทางการเงินระหว่างกาล ของกองทุน สสส. ปีงบประมาณ 2564 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Shares:
QR Code :
QR Code