สสส.ให้ทุนจัดการภัยพิบัติ

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นถึงผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตผู้คนหลายล้านคน จากปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงโอกาสที่จะเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งขึ้นและรุนแรงขึ้น จึงเป็นการดีหากชุมชนสามารถจัดการภัยธรรมชาติได้อย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะ

ตลอดจนเตรียมความพร้อมที่จะรับมือต่อภัยธรรมชาติต่าง ๆ จึงได้จัดทำ “โครงการฟื้นฟูสุขภาวะผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ” ขึ้น เพื่อเปิดให้กลุ่มบุคคล  เครือข่าย องค์กร หรือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย หรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ สามารถเขียนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน เพื่อสร้างระบบการจัดการภัยพิบัติ เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2554

โดยดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/about/announcement_grant/18665 และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่ เลขานุการกรรมการฯ (สำนักเปิดรับทั่วไป) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เลขที่ 979/116-120 อาคารเอส. เอ็ม .ทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code