สสส.และภาคีเครือข่ายลง MOU “พังงาแห่งความสุข”

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


สสส.และภาคีเครือข่ายลง MOU


แฟ้มภาพ


หอการค้าจังหวัดพังงา จับมือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันการศึกษา ทำ MOU สนับสนุนด้านวิชาการสู่ "พังงาแห่งความสุข"


ที่ห้องประชุมกระทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา หอการค้าจังหวัดพังงา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การสนับสนุนปฏิบัติการสู่ "พังงาแห่งความสุข" กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันอาศรมศิลป์ โดยมีนายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมลงนาม ผู้แทนจากเครือข่ายจากหลายภาคส่วน ซึ่งมีการปาฐกถานำเรื่องการขับเคลื่อนโครงการ "พังงาแห่งความสุข" โดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเรื่องโอกาส ความท้าทาย และหนทางบรรลุวิสัยทัศน์ พังงาแห่งความสุข โดยนายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (สสส.) การจัดเสวนาเรื่องวิสัยทัศน์ พังงา-อันดามัน Go Green โดยภาคประชาสังคม ภาคการท่องเที่ยว และภาคนักวิชาการ


นายสุทธิโชค ทองชุมนุม กรรมการหอการค้าไทย ประธานโครงการพังงาแห่งความสุข กล่าวว่า จังหวัดพังงา มีแนวคิดและสร้างปฏิบัติการสู่ "พังงาแห่งความสุข" โดยหอการค้าจังหวัดพังงา และภาคีภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งนี้ ได้มีการประชุมร่วมกันของกลุ่มนักธุรกิจหลายรอบ เพื่อให้เกิดการตกผลึกร่วมกันก่อนที่จะออกแบบรูปธรรม การปฏิบัติที่จะนำไปสู่เป้าหมาย "พังงาแห่งความสุข" ผลการประชุมก่อให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนสู่ปฏิบัติการ Green Energy-Green Tourism-Green Food และเกิดผังพัฒนาภาคประชาชน กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดของจังหวัดพังงา เป็นแนวคิดรูปแบบการพัฒนาที่ริเริ่มโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของพลเมืองในจังหวัดพังงา ทั้งภาคธุรกิจ ภาคท่องเที่ยว ภาคประชาสังคม เพื่อกำหนดอนาคตการพัฒนาของจังหวัดโดยภาคพลเมือง


ซึ่งกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด เป็นการออกแบบกระบวนการพัฒนาที่ต้องอาศัยหลักวิชาการ และการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ซึ่งหากมีการดำเนินการเสร็จสิ้น จะนำไปสู่แผนการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์โดยภาคพลเมืองฉบับแรกของประเทศ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การสร้างตัวแบบการพัฒนาประกอบด้วย การท่องเที่ยว เกษตร พลังงาน โรงแรมปลอดโฟม , ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแนวคิด และจัดทำผังการพัฒนาจังหวัดสู่ปฏิญญา "พังงาแห่งความสุข" , ยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ เพื่อการขับเคลื่อนด้วยฐานความรู้ และยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะ และการจัดการความรู้ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ พลเมืองของจังหวัดพังงาร่วมสร้างสรรค์พังงาให้มีสุขภาวะด้านสังคมและสุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ด้วยการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมผลักดัน ภายใต้แนวคิด "พังงาแห่งความสุข"


สสส.และภาคีเครือข่ายลง MOU


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สนับสนุนการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยใช้หลักการสำคัญ คือ การใช้พื้นที่เป็นฐานในการพัฒนา (Area-Based Development-ABD) และคำนึงถึงสุขภาพในทุกนโยบายของชุมชนท้องถิ่น (Health in All Policies-HiAP) กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานในภาพรวมของจังหวัด อันนำไปสู่การจัดการสุขภาวะเฉพาะประเด็นระดับเครือข่ายและจังหวัด และได้สนับสนุนผ่านโครงการขับเคลื่อนแนวคิดก้าวสู่พังงาแห่งสุขภาวะ ด้วย "พังงาแห่งความสุข" ที่มีหอการค้าจังหวัดพังงา เป็นผู้รับผิดชอบ


ทั้งนี้ เพื่อให้ปฏิบัติการที่ตั้งไว้บรรลุตามเป้าหมาย ด้วยตระหนักว่าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์นั้น หากดำเนินการโดยลำพังจากภาคเอกชนและประชาสังคมอาจทำให้การดำเนินการไม่สมบูรณ์พร้อม ทั้งนี้ เพราะปฏิบัติการจำเป็นต้องอาศัยความรู้จากฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้วิเคราะห์ร่วมกันกับหอการค้าจังหวัดพังงาและภาคีว่างานวิจัยที่จะเกิดขึ้นควรเป็นงานวิจัยที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการปฏิบัติการ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งฝ่ายวิชาการก็จะได้เรียนรู้จากปฏิบัติการของจังหวัดพังงา กลายเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยจะมีงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 เรื่อง การวิจัยก้าวสู่พลังงานสะอาดโดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , การวิจัยการท่องเที่ยวสีเขียวโดยนักวิชาการจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร และการวิจัยผังพัฒนาภาคพลเมืองจังหวัดพังงาโดยนักวิชาการสถาบันอาศรมศิลป์

Shares:
QR Code :
QR Code