สสส. แนะชีวิตวิถีใหม่ ครอบครัวไทยต้องปรับตัว

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส. แนะชีวิตวิถีใหม่ ครอบครัวไทยต้องปรับตัว thaihealth


สสส. แนะชีวิตวิถีใหม่ครอบครัวไทยต้องปรับตัว สร้างกติการ่วมกัน ครอบครัว 3 รุ่นต้องเข้มปลูกฝังดูแลสุขอนามัย ล้างมือ กินร้อน ช้อนส่วนตัว เว้นระยะห่าง ห่วงชีวิตวิถีใหม่ทำให้เครียดหนักเตรียมพร้อมรับมือ เสริมพลังใจให้กัน


สสส. แนะชีวิตวิถีใหม่ ครอบครัวไทยต้องปรับตัว thaihealth


นางสาวณัฐยา บุญภักดี  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   กล่าวว่า ชีวิตวิถีใหม่ (new normal) ของครอบครัวไทย ในบริบทที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านเศรษฐฐานะ ถิ่นที่อยู่ และรูปแบบครอบครัว ดังนั้น การปรับตัวของแต่ละครอบครัวในสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องมีความยืดหยุ่น หลายหลาย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญประการแรกคือ การตั้งกติกาใหม่ร่วมกันเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิต ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ดังนี้ 


1.ด้านสุขอนามัย โดยเฉพาะครอบครัว 3 รุ่นที่มีผู้สูงอายุ และลูกหลานอยู่ร่วมกัน พ่อ แม่ต้องปลูกฝังให้ความรู้ ความเข้าใจ การดูแลปฏิบัติตัวที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ทั้งการล้างมือ กินอาหารร้อนสุกใหม่เสมอ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน สวมหน้ากากอนามัยหากไม่สบาย หรือสวมหน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ อาบน้ำหลังจากกลับมาจากข้างนอกทันที เป็นต้น


สสส. แนะชีวิตวิถีใหม่ ครอบครัวไทยต้องปรับตัว thaihealth


2. การใช้พื้นที่ในบ้าน ต้องคำนึงถึงการเว้นระยะห่าง แต่หากครอบครัวมีพื้นที่จำกัด การเว้นระยะห่าง หรือการที่ไม่ใกล้ชิดกันเป็นเรื่องยาก จำเป็นต้องมีวิธีจัดการเพื่อลดความแออัด เช่น การใช้พื้นที่ส่วนกลางของชุมชน 3. การทำงานและการเรียน ในช่วงโควิด-19 หลายหน่วยงานมีแนวทางให้ ทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from Home) มากขึ้น ขณะเดียวกันโรงเรียนเลื่อนการเปิดภาคเรียน และมีต้องจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทำให้สมาชิกครอบครัวใช้พื้นที่ร่วมกันทั้งวัน


“ชีวิตวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในครอบครัวเกิดความเครียดขึ้นแน่นอน เพราะต้องเปลี่ยนความเคยชินของตัวเอง คนที่ปรับตัวง่ายก็จะเครียดน้อย ครอบครัวที่มีทรัพยากรน้อย ก็จะปรับตัวได้ยาก ความเครียดก็จะทวีคูณ ยิ่งถ้าไม่สบายด้วยโควิด-19 ก็จะเป็นการซ้ำเติมปัญหา แต่ในวิกฤติจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อม เตรียมตัวในการรับมือ ดังนั้น ทุกคนในครอบครัวต้องคุยกัน ช่วยกันสร้างกติกาใหม่ของบ้าน เสริมพลังใจให้กัน ที่สำคัญคือ การสร้างสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพราะหากมีสุขภาพดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีสุขอนามัยที่ดี ก็จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆ ได้” นางสาวณัฐยา กล่าว


สสส. แนะชีวิตวิถีใหม่ ครอบครัวไทยต้องปรับตัว thaihealth


นางสาวณัฐยา กล่าวต่อว่า สสส. สนับสนุนให้ครอบครัวไทยปลอดภัยจากโควิด-19 มีสุขภาวะดี ผ่าน 2 แนวทาง คือ 1.การให้ข้อมูลความรู้ ผลิตสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น นิทาน สื่อออนไลน์ ทุกครอบครัวสามารถนำไปปรับใช้ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสอน หรือสร้างการเรียนรู้อยู่ที่บ้าน 2. ครอบครัวที่มีความเปราะบางสูง เนื่องจากตกงาน ขาดรายได้ สสส. ริเริ่มโครงการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางให้มีรายได้เพิ่ม โดยการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ๆ การจับคู่งาน การสนับสนุนอาสาสมัครครอบครัวในชุมชน เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code