อะไร อะไร ก็ดี กิจกรรมเยาวชนที่ศรีสะเกษ

                    ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เเฟ้มภาพ
                    ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ ตอน อะไร อะไร ก็ดี กิจกรรมเยาวชน ที่ศรีสะเกษ

                    ที่สวนสาธารณะลานออดหลอด “อนุสรณ์ 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ ตอน อะไร อะไร ก็ดี กิจกรรมเยาวชน ที่ศรีสะเกษ โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ONE HOME หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นางสาวสุทธิตา ชูเลิศ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยกลุ่มเด็ก เยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ

                    การจัดงานครั้งนี้ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชนนั้น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคม ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาวะในเด็กและเยาวชนหรืออื่นๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเด็กและเยาวชนบางส่วนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหล้า บุหรี่ และอบายมุข ที่จะเข้าไปสู่การเสพยาเสพติดชนิดอื่น ๆ

                    นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับชุมชน สังคมนั้น เป็นการพัฒนาที่จะช่วยหล่อหลอมให้เติบโตมาในสังคมที่เต็มไปด้วยน้ำใจ จิตอาสา และการทำความดี เช่น กิจกรรมในวันนี้จะเป็นการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีกระบวนการให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การเป็นจิตอาสาทำความดี ด้วยการไปทาสีบริเวณทางม้าลาย ที่มันซีดจางเริ่มจะหายแล้ว โดยทีมเยาวชนจิตอาสาจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษและสภาเด็กและเยาวชน กว่า 200 คน จึงเป็นโอกาสดีที่ลูก ๆ เยาวชนศรีสะเกษ จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดของตนเอง ในสิ่งที่สามารถทำได้ และต้องขอขอบคุณหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เป็นกำลังสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ให้กับลูกๆเยาวชนได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ สมดังคำที่ว่า อะไร ๆ ก็ดี กิจกรรมเยาวชน ที่นี่ ศรีสะเกษ

                    นางสาวสุทธิตา ชูเลิศ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเปิดเวที เสริมกำลังใจให้กับกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นการรวมกลุ่มเยาวชนที่จะทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ในปีนี้ โดยได้มีการทำจิตอาสาด้วยการทาสีทางม้าลายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุก ๆ ภาคส่วน ที่ทำให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้

                    นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ หัวหน้าหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การสนับสนุนสำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่ได้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล อำเภอ และจังหวัด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกลไกทุนเดิมที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ และต้นทุนสนับสนุนต่อมาคือจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีต้นทุนการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนที่ดี มีภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ต่างก็ช่วยสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชน

                    โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เปิดโอกาสให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ มีสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมและสร้างสรรค์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสสร้างสรรค์ สิ่งที่ดี เกิดประโยชน์ต่อสังคม

Shares:
QR Code :
QR Code