สสส. เปิดตัว มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพโดย สสส.


 สสส. เปิดตัว “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  thaihealth


สสส. เปิดตัว “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มหาวิชชาลัยแห่งแรกของภาคใต้ เน้นสร้าง “พลเมืองตื่นรู้” น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้-โปร่งใส-ยึดหลักคุณธรรม สร้างสังคมคนดี สันติสุข รักษ์โลก เน้นตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับเทศบาลตำบลปริก จัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเปิดตัว “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” Prik University of Wisdom and Technology for Sustainable Development: Prik USD โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. และคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปริก สมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เข้าร่วม


 สสส. เปิดตัว “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  thaihealth


นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันแผนสุขภาวะชุมชนสนับสนุนให้มีมหาวิชชาลัยจำนวน 4 แห่ง จากจุดเริ่มต้นของการบูรณาการการดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน ในการจัดงานครั้งนี้ได้เปิดตัว “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มหาวิชชาลัยแห่งแรกในภาคใต้อย่างเป็นทางการ ซึ่งปัจจัยความสำเร็จนอกจากชุมชนจะมีทุนศักยภาพของพื้นที่แล้ว ยังมีสุดยอดองค์กรความรู้ สุดยอดผู้นำ ที่มีการลงมือปฏิบัติจริงจนเห็นผลสำเร็จ


“น่าชื่นชมเทศบาลตำบลปริกที่มีแนวคิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ตอบสนองต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเป็นการมุ่งสร้างคน ให้เป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้น (Active Citizens) ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุกกลุ่มคน มีระบบการบริหารจัดการตำบลที่มีการสร้างผู้นำ การวางแผนที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และจัดระบบการทำงานในลักษณะพหุภาคี เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของประชาชนและสังคม โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” นางสาวดวงพรกล่าว


 สสส. เปิดตัว “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  thaihealth


ด้านนายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก กล่าวว่า เทศบาลตำบลปริกร่วมขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ตั้งแต่ปี 2552 จนกระทั่งปัจจุบัน 10 ปี ที่ผ่านมาปริกสั่งสมประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาสุขภาวะชุมชน สามารถสร้างผู้นำ เครือข่าย บริหารจัดการพื้นที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและมีขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานอันนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักดังนี้ 1.น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ 2. โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 3. สร้างหุ้นส่วนในการทำงาน ทุกคนทุกหน่วยงานในชุมชนร่วมลงมือปฏิบัติการร่วมกัน และรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกัน  4. ยึดหลักคุณธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานในเทศบาลตำบลปริก เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม และ 5.พัฒนาผ่านปฏิบัติการจริง ค้นหาวิธีการโดยการลองผิด ลองถูก ส่งเสริมเรียนรู้บนฐานความเข้าใจในวิถีชีวิต


 สสส. เปิดตัว “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  thaihealth


 สสส. เปิดตัว “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  thaihealth


นายสุริยา กล่าวต่อว่า สำหรับรูปธรรมการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 7 กลุ่มสังคม ได้แก่  1. สังคมคนดี : การเรียนรู้เรื่องศาสนา จากนโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของเทศบาลตำบลปริก ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เน้นการสร้างพลังเด็กและเยาวชนให้เกิดสำนึกความเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีการส่งเสริมการเรียนการสอนศาสนาทุกกลุ่มวัย  ทำให้คนในชุมชนนำหลักศาสนามาขัดเกลาจิตใจ ก่อให้เกิดสังคมคนดี ปรากฏเป็นรูปธรรมทุนทางสังคมเด่น  ได้แก่ มัสยิดครบวงจร และมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ  2. สังคมสันติสุข : การร่วมแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ปรากฏเป็นรูปธรรมทุนทางสังคมเด่น ได้แก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลปริก กลุ่มอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา เป็นต้น 3. สังคมสวัสดิการ : การช่วยเหลือกัน จากพระราชดำรัสสู่การปฏิบัติการจริง การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยเร่งส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต และยกระดับรายได้ของประชาชน 4. สังคมรักษ์โลก : การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ เช่น ขยะมีบุญ 5. สังคมเอื้ออาทร : การดูแลกัน เน้นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา ยกระดับงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวม กาย จิต อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มอาสาดูแลผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มแม่อาสา 6. สังคมปรับตัว : การจัดการภัยพิบัติ โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนมาเรียนรู้วิธีการจัดการภัยพิบัติ พร้อมจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกำหนดเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง จัดทำแผนที่ทำมือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ 7. สังคมไม่เดือดร้อน : การเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ คนในชุมชนเทศบาลตำบลปริก มีความเกี่ยวโยงถึงการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนและส่งผลให้ประชาชนหันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้น้ำหมักชีวภาพ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี และยาฆ่าแมลง


 สสส. เปิดตัว “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  thaihealth


 สสส. เปิดตัว “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  thaihealth


อนึ่ง แผนสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. นำโดยนายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. ได้เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนตำบลดอนแก้วให้เป็นตำบลสุขภาวะ จนกระทั่งยกสถานะเป็นมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข โดย อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นมหาวิชชาลัยของชุมชนเป็นแห่งแรกในปี 2557 จากนั้นเกิดมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง โดย ทต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ในปี 2558 สำหรับในปี 2562 มีการเปิดตัว “มหาวิชชาลัยบ้านแฮดสร้างความเท่าเทียม” โดย ทต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น และล่าสุดเปิดตัว “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ทต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

Shares:
QR Code :
QR Code