สสส.หนุนยุทธศาสตร์ตำบลสุขภาวะ

หวังแก้ปัญหาให้ท้องถิ่น ในลักษณะแบ่งปันประสบการณ์

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสช.สานพลังสุขภาวะ ร่วมกันจัดสัมมนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจากทั่วประเทศกว่า 400 แห่งเข้าร่วมสัมมนา

 

ในการนี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ได้แสดงปาฐกถา เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนารากฐานของชาติ  เสนอว่าประเทศไทยมีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องหาทางแก้ไขหลายด้าน ทั้งเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง และปัญหากลไกของรัฐล้มเหลว การแก้ไขวิกฤติเหล่านี้ จำเป็นต้องแก้ไขตั้งแต่ระดับฐานราก คือท้องถิ่นชุมชน เพราะหากรากฐานอ่อนแอ การพัฒนาด้านอื่นๆ ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ เช่นเดียวกับการสร้างเจดีย์ ที่ต้องเริ่มจากตัวฐานก่อนเสมอ

 

ศ.นพ.ประเวศ กล่าวว่า การขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งสามารถช่วยบรรเทาภาวะวิกฤตทางสังคมได้ ทั้งนี้ต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายๆ ภาคส่วน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ซึ่งมีความพร้อมในเรื่องวิชาการ ควรต้องให้ความสนใจชุมชนมากขึ้น ในขณะเดียวกันท้องถิ่นชุมชน ก็ต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีและไม่ทอดทิ้งกัน พร้อมทั้งเสนอให้แต่ละชุมชนวิจัย ทำแผนแม่บทเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาให้เดินหน้าต่อไปได้

 

ราษฎรอาวุโสเชื่อว่าการตั้งฐานชุมชนเข้มแข็ง สามารถจะทุเลาวิกฤตการณ์ต่างๆ ลงได้ คาดว่าในระยะเวลา 5 ปี จะปรากฏผลเป็นรูปธรรม นั่นหมายถึงท้องถิ่นจะมีสัมมาอาชีพ ปลอดจากอบายมุข และมีระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

ขณะที่นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การมารวมตัวกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ เป็นการจุดประกายให้เกิดสิ่งดีๆ ด้านสุขภาวะ เพื่อหาทางออกของปัญหาในลักษณะแบ่งปันความคิดและประสบการณ์ ซึ่งทาง สสส. ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นอย่างเต็มที่ โดยเสนอว่า การทำงานกับท้องถิ่น ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นตัวตั้ง แล้วหน่วยงานต่างๆ ก็คอยให้การสนับสนุน อาจเป็นเรื่องวิชาการ เครื่องไม้เครื่องมือ หรืออื่นๆ ตามแต่ความต้องการของท้องถิ่น ก็จะสามารถหาทางออกให้กับปัญหาที่กำลังประสบอยู่ได้

 

ผู้จัดการ สสส. กล่าวอีกว่า ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ ไม่ได้ประสบความสำเร็จได้ด้วยงบประมาณเพียงอย่างเดียว แต่ต้องลงมือทำการสำรวจต่อเนื่องในระยะยาว  เพื่อทราบความต้องการของชุมชน ซึ่งการรวมตัวกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำให้เกิดการขยายเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นวงกว้าง เท่ากับเป็นการเติมพลังในการขับเคลื่อนที่มีมากอยู่แล้ว ให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

 

ด้านนายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายก อบต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หนึ่งในผู้ร่วมการสัมมนา กล่าวว่า การขับเคลื่อนสุขภาวะตำบล เป็นสิ่งที่หลายท้องถิ่นดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว อย่างที่ อบต.ปากพูน เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสถานีอนามัย กับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่  เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ ให้กับประชาชน ซึ่งการที่สสส. สปสช.และหน่วยงานอื่นๆ ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้จะทำให้การขับเคลื่อนดีขึ้น เช่นเดียวกับการมาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ที่สามารถสร้างให้เกิดเครือข่ายสุขภาวะขึ้นมากมาย และเชื่อว่าหากเครือข่ายเหล่านี้มีการประสานงานที่ดี มีการแพร่ขยายองค์ความรู้ในวงกว้าง ก็จะช่วยให้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะประสบผลสำเร็จได้ในที่สุด 

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : Team content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบ : www.thaihealth.or.th

 

 

 

 

 

 

 

Update 03-03-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ