สสส. หนุนกลไกสภาผู้นำชุมชน 46 จังหวัดรับมือโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.สสส. หนุนกลไกสภาผู้นำชุมชน 46 จังหวัดรับมือโควิด-19 thaihealth


สสส. ผลักดัน ‘กลไกสภาผู้นำชุมชน’ ครอบคลุม 46 จังหวัดทั่วประเทศ ชู 5 สิ่งสำคัญรับมือโควิด-19 รับผิดชอบ-เข้าใจเป้าหมายตรงกัน-จัดการคนเข้าออก-กักตัว-กักกัน ตอกย้ำการขึ้นแท่นต้นแบบชุมชนน่าอยู่


นางเข็มเพ็ชร เลนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เมื่อเกิดการแพร่ระบาดเกี่ยวกับโควิด-19 สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่สนับสนุนกลไกสภาผู้นำเข้มแข็งสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่ต้นแบบมาอย่างต่อเนื่อง สานพลังเครือข่ายในพื้นที่จนเป็นพลังสำคัญให้เกิดแนวทางการสนับสนุนกลไกสภาผู้นำชุมชนในการป้องกันและรับมือการระบาดของไวรัส โควิด-19 ชุมชนน่าอยู่ขึ้น เพื่อเตรียมรับมือด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่คนในชุมชน เช่น การแพร่กระจายโควิด-19 ผลกระทบ ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มอนาคต และแนวทางวิธีการป้องกัน รวมทั้งเฝ้าระวังประเมินกลุ่มเสี่ยง จุดเสี่ยง และจัดทำข้อมูลคนในชุมชน และคนกลับจากพื้นที่เสี่ยงและต่างจังหวัด จนถึงแผนการจัดการของชุมชนหลังสถานการณ์โควิด-19


สสส. หนุนกลไกสภาผู้นำชุมชน 46 จังหวัดรับมือโควิด-19 thaihealth


“กลไกสภาผู้นำชุมชนในการป้องกันและรับมือการระบาดของไวรัส COVID-19 แบ่งเป็นชุมชนน่าอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน และชุมชนน่าอยู่ชายแดนใต้ จำนวน 376 หมู่บ้าน ใน 46 จังหวัด มีการจัดการเพื่อติดตามเฝ้าระวัง 5 เรื่องสำคัญ คือ 1.มีการแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของสภาผู้นำชุมชนชัดเจน รู้ว่าใครรับผิดชอบส่วนใด 2.มีองค์ความรู้และภารกิจร่วม สภาผู้นำชุมชนมีความเข้าใจตรงกัน มีเป้าหมายร่วมกัน คือ บ้านเราต้องไม่มีผู้ติดเชื้อ และแผนการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ในมิติ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 3.การจัดการคนเข้า-ออกในชุมชน 4.การกักตัว มีวิธีการตรวจสอบและเข้าถึง รวมทั้งมีระบบรายงานข้อมูลประจำวัน ระบบสื่อสารระหว่าง อสม. และสภาผู้นำชุมชน และ 5.การจัดการกรณีมีผู้ป่วยที่ต้องกักกัน” นางเข็มเพ็ชร กล่าว


สสส. หนุนกลไกสภาผู้นำชุมชน 46 จังหวัดรับมือโควิด-19 thaihealth


นางเข็มเพ็ชร เลนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส สสส. กล่าวว่า กลไกสภาผู้นำชุมชน ทำให้ทุกชุมชน ปรับแผนชุมชนเพื่อรับมือกับโควิด-19 นอกจากสามารถพึ่งตนเองในการจัดการรับมือกับสถานการณ์ ผู้นำและสมาชิกในหมู่บ้านร่วมทำงานเพื่อคนในชุมชน และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เกิดการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทำความสะอาดทั่วทุกพื้นที่ในหมู่บ้าน รวมถึงมาตรการในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ สภาผู้นำชุมชนบ้านเชียงสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ จัดสรรงบประมาณให้แก่สภาผู้นำชุมชนทำหน้ากากอนามัย สภาผู้นำชุมชนน่าอยู่บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ มีมาตรการในการจัดงานศพ โดยจัดอาสนะสงฆ์และเก้าอี้ห่างกัน 1 เมตร ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากผ้า มีเจลล้างมือ ไม่เล่นการพนัน และร่วมกับจิตอาสา อสม.บ้านไร่ จัดทำ "หน้ากากผ้าป้องกันไวรัสโควิด19" เพื่อมอบให้กับคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2,000 ชิ้น และนอกจากการป้องกันตนเองในการแพร่ระบาดของโรคแล้ว สภาผู้นำชุมชนต้องมีการวางแผนชุมชนระยะยาว เพื่อดูแลทุกข์สุขและปากท้องของคนในหมู่บ้าน


สสส. หนุนกลไกสภาผู้นำชุมชน 46 จังหวัดรับมือโควิด-19 thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ