สสส. สานพลังภาคี ชูแนวคิด “Happy Workplace” สร้างเสริมสุขภาวะ หลังพบโรค NCDs คร่าชีวิตวัยทำงาน สูงอันดับ 1 ทะลุ 4 แสนคนต่อปี

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    อึ้ง! โรค NCDs คร่าชีวิตวัยทำงาน สูงอันดับ 1 ทะลุ 4 แสนคน/ปี ทำเศรษฐกิจไทยพัง 1.6 ล้านล้านบาท วันแรงงานนี้ สสส. เร่งสานพลัง ภาคี หนุน สถานประกอบการ ใช้แนวคิด “Happy Workplace” ปรับพฤติกรรมคนทำงาน ลดตายก่อนวัยอันควร สร้างองค์กรต้นแบบ 594 แห่ง เตรียมขยายเครือข่ายอีก 15,000 แห่ง

                    เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2567 ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ที่บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) ที่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบสุขภาวะ ที่ สสส. สนับสนุน ว่า ประชากรไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพโดยเฉพาะการบริโภคแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ รับประทานอาหารไม่สมดุล และขาดการออกกำลังกาย นำมาสู่การป่วยโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 1 เฉลี่ย 4 แสนคนต่อปี คิดเป็น 76% ของสาเหตุการตายทั้งหมด ในจำนวนนี้ 50% เป็นคนวัยทำงาน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูง 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ สสส. เร่งส่งเสริมให้สถานประกอบการ ให้ความสำคัญในเรื่องความเจ็บป่วยจากโรค NCDs และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านสุขภาวะในองค์กร ตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 30 แห่ง บูรณาการการทำงานป้องกันโรค NCDs ในกลุ่มวัยทำงาน และสถานประกอบการ เพื่อให้คนวัยทำงานมีความรู้ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาวะที่ดี

                    “จ.สมุทรปราการ ถือเป็น 1 ใน 30 พื้นที่นำร่องที่ทำงานสร้างเสริมสุขภาวะ ที่ สสส. สนับสนุน ได้ครบตามแนวทาง 3 ด้าน 1.ส่งเสริมวิถีชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2.สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมและกายภาพ 3.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูลปัจจัยเสี่ยงจากโรค NCDs ที่มีอิทธิพลต่อการลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งขณะนี้ มีสถานประกอบการเข้าร่วมเป็นองค์กรสุขภาวะ 10,000 แห่ง ในจำนวนนี้ยกระดับเป็นองค์กรต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะครบถ้วนตามแนวทางองค์กรสุขภาวะ 594 แห่ง ทั้งนี้ เตรียมขยายผลให้เกิดองค์กรสุขภาวะเพิ่มเป็น 15,000 แห่ง ภายในปี 2570 เพื่อเป็นเครือข่ายองค์กรสุขภาวะที่รองรับการส่งเสริมงานประเด็นตามเป้าหมาย 10 ปี ของ สสส. ต่อไป” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว


                    นายนพดล ฤกษ์ศิริ ผู้จัดการแผนกพนักงานสัมพันธ์ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พนักงานของบริษัทใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับบริษัทให้ความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน จึงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมงานสุขภาวะในองค์กร ของ สสส. มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะใน 4 เรื่อง 1.เพิ่มความรู้และสร้างความตระหนักต่อโรค NCDs สามารถลดอัตราการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคอ้วนได้ 2.เสริมทักษะการบริหารจัดการความเครียดจากการทำงานและปัญหาด้านรายได้ 3.ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา สู่การสร้างสังคมและชุมชนที่น่าอยู่ 4.เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี นำมาสู่การอยู่ร่วมกันในชุมชนที่ทำงานอย่างมีความสุข ตั้งเป้าขยายผลไปยังบริษัทในเครือ 4 แห่ง ครอบคลุมพนักงานกว่า 2,300 คน

                    น.ส.รุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยนำชุดความรู้ เครื่องมือส่งเสริมสุขภาวะในองค์กร และนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ มาปรับใช้และพัฒนาเป็นกิจกรรมให้เหมาะสมกับองค์กรใน 4 ด้าน 1.พัฒนาชุดความรู้เรื่องการรับประทานอาหารลดหวาน มัน เค็ม ทำให้พนักงานใส่ใจการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นสัดส่วนอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ 2.ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เกิดการรวมกลุ่มออกกำลังกาย 3.จัดตั้งชมรมต่างๆ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานสุขภาวะแบบองค์รวม อาทิ ชมรมฟุตบอล ชมรมตะกร้อ ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ชมรมกินดีอยู่ดี มีสุข 4.จัดกิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา และโครงการเลิกบุหรี่ เกิดความตระหนักต่อภัยของบุหรี่และแอลกอฮอล์ นำไปสู่การมีจำนวนของผู้สูบและนักดื่มในบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่อง

Shares:
QR Code :
QR Code