สสส. รายงานมาตรการแก้ปัญหาวัยรุ่นท้องไม่พร้อม

คาดลดปัญหาการตั้งครรภ์ลง 20% ภายใน 2 ปี

 

          นางวิลาสินี พิพิธกุล อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส. เข้าพบนายกรัฐมนตรี รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

 

 

สสส. รายงานมาตรการแก้ปัญหาวัยรุ่นท้องไม่พร้อม

  

 

 

          วันนี้ (30 ธ.ค.) เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางวิลาสินี พิพิธกุล อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมคณะจำนวน  5 คน เข้าพบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. …. และมาตรการระยะต้นเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

 

          นางวิลาสินี พิพิธกุล อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส. ได้กล่าวรายงานว่า ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. …. ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและจะนำเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ จึงขอให้นายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ผ่านขั้นตอนการพิจารณาโดยเร็ว เพื่อการดำเนินงานของกองทุนฯ จะได้เกิดความเสถียรภาพและความต่อเนื่องของการพัฒนา และมีความคล่องตัว เป็นองค์กรอิสระ ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของรัฐ มีลักษณะเป็นนิติบุคคล

 

          พร้อมกันนี้ นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส.และ น.พ.ยงยุทธ วงศ์ภริมย์ศานติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์เด็กและครอบครัว สสส. ได้รายงานเกี่ยวกับมาตรการระยะต้นเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นว่า ทาง สสส. ได้กำหนดมาตรการ  5 มาตรการ คือ 1. การสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น (รวมเรื่องเพศศึกษา) 2. การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักต่อสังคมโดยรวม 3. การป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มเสี่ยง (ในและนอกสถานศึกษา) 4. พัฒนาระบบให้คำปรึกษาและการป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย และ 5. ดูแลวัยรุ่นที่เต็มใจเป็นแม่ ซึ่งเป้าหมายของมาตรการระยะต้นนี้ จะลดปัญหาการตั้งครรภ์ลง 20% ภายใน 2 ปี โดยมีหลักการสำคัญคือ 1. ขจัดอุปสรรคสำคัญของมาตรการหลัก 2. กำกับหน่วยงานในการทำงานอย่างได้ผล 3. ยึดโยงกับแผนยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับชาติ (ของหน่วยงานต่าง ๆ ) และ 4. เชื่อมต่อกับกลไกระยะยาวที่จะรองรับโดย พ.ร.บ.อนามัยการเจริญพันธุ์ฯ

 

          โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. …. สสส. ควรเร่งรัดให้มีการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะทำให้ร่างดังกล่าวได้รับการพิจารณาเร็วขึ้น ส่วนมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นนั้น จะหารือและประสานกับรัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลักดันให้มาตรการนี้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการให้ความรู้ในเรื่องเพศศึกษาแก่เยาวชน

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักโฆษก

 

 

 

 

update : 31-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

 

Shares:
QR Code :
QR Code