สสส.รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานผู้บริหาร และงานนวัตกรรม

ประกาศรับสมัคร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะสรรหาบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานผู้บริหาร และงานนวัตกรรม
คุณสมบัติ
  1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ, project management, สาธารณสุขศาสตร์ (เน้นงานสร้างเสริมสุขภาพ), ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ/การพัฒนาสังคม/งานสร้างเสริมสุขภาพ
  2. มีทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี-ดีมาก
  3. มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน กับบุคคล หน่วยงาน องค์กร ในหลายภาคส่วน (อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ ภาคประชาสังคม) ทั้งในและนอกประเทศ (อย่างน้อย 2 ปี)
  4. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และสื่อสารรายงานผล ทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  6. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน microsoft office ในระดับดีมาก มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา-ดูและเว็บไซต์และโปรแกรมฐานข้อมูล
ผู้สนใจกรุณา download แบบฟอร์มใบสมัครจาก www.thaihealth.or.th พร้อมส่งหลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ [email protected]
หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
**เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมัครงานตามขั้นตอนที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา**
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ