สสส. รับรางวัล Friendly Design Awards 2022 ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกกลุ่ม

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส. รับรางวัล Friendly Design Awards 2022 ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกกลุ่ม thaihealth


สสส. รับรางวัล Friendly Design Awards 2022 รวมพลัง มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล สร้างทูตอารยสถาปัตย์ เกือบ 1,000 คนทั่วประเทศ ดันนโยบายปรับสภาพแวดล้อม – ระบบบริการสาธารณะเพื่อคนพิการ – ผู้สูงอายุ สร้างความปลอดภัย เป็นธรรมเข้าถึงคนทุกกลุ่ม


เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์ ที่ฮอลล์101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทค บางนา) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และภาคีเครือข่ายจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล มีเป้าหมายผลักดันการสร้างสภาพแวดล้อม แก้ปัญหาการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ พร้อมรับรางวัล Friendly Design Awards 2022 ด้านการออกแบบอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ด้วยแนวคิด Universal Design โดยมีลักษณะอาคารที่อากาศถ่ายเทสะดวก แสงเพียงพอ  มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ที่ใช้รถเข็น ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


สสส. รับรางวัล Friendly Design Awards 2022 ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกกลุ่ม thaihealth


ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส. สนับสนุนโครงการ "ทูตอารยสถาปัตย์" ตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันมีทูตอารยสถาปัตย์ (Friendly Design Ambassador) ทั้งนิสิต นักศึกษา เยาวชนและคนพิการประเภทต่าง ๆ กระจายทั่วประเทศ จำนวน 570 คน ในจำนวนนี้มีทูตอารยสถาปัตย์ที่เป็นคนพิการนั่งวีลแชร์และคนตาบอด จำนวน 300 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 50 จังหวัดทั่วประเทศ ทำการรณรงค์และสำรวจพื้นที่ต่างๆ ผลักดันให้เกิดการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุ โดยเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ทำหน้าที่ส่งเสริม กระตุ้น ติดตามผลการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน โดย สสส. สนับสนุนการสร้างกลไกบูรณาการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายกลุ่มต่างๆ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้เกิดการสื่อสารสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความตระหนักด้านการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนให้มีระบบบริการสาธารณะที่ปลอดภัยทุกคนเข้าถึงได้ ทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ ใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างอิสระและเท่าเทียม


สสส. รับรางวัล Friendly Design Awards 2022 ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกกลุ่ม thaihealth


สสส. รับรางวัล Friendly Design Awards 2022 ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกกลุ่ม thaihealth


ดร.ประกาศิต กล่าวต่อว่า สสส. และภาคีเครือข่ายสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ท่องเที่ยวอารยสถาปัตย์ ต้นแบบ 10 จังหวัด ได้แก่  สถานีขนส่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สะพานแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี วัดเจดีย์วรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช  สวนนงนุช จ.ชลบุรี ตลาดน้ำหลักหก จ.ราชบุรี เขตบางกะปิ เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร และคลองโอ่งอ่าง กรุงเทพมหานคร วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย วัดศรีดรมูล อ.หนองตองพัฒนา จ.เชียงใหม่ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก และพื้นที่ต้นแบบด้าน Universal Design สำหรับชุมชน ได้แก่ UDC เทศบาลนครรังสิต และเทศบาลบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี ช่างชุมชน อ.ป่างิ้ว จ.อ่างทอง  ช่างชุมชน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ช่างชุมชน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมือสกลนคร จ.สกลนคร รวมถึงสนับสนุนให้เกิด Universal Design Center (UDC) ใน ขยายผลจาก 5 มหาวิทยาลัยเป็น 12 มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุหรือคนพิการ มากกว่า 698 หลัง  ให้คำปรึกษาการปรับอาคารสาธารณะมากกว่า 169 หน่วยงาน จัดอบรมเสวนาตลาดนัดอุปกรณ์ 134 ครั้ง มีผู้ได้รับความรู้จากการจัดอบรมมากกว่า 13,600 คน


สสส. รับรางวัล Friendly Design Awards 2022 ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกกลุ่ม thaihealth


สสส. รับรางวัล Friendly Design Awards 2022 ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกกลุ่ม thaihealth


สสส. รับรางวัล Friendly Design Awards 2022 ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกกลุ่ม thaihealth


สสส. รับรางวัล Friendly Design Awards 2022 ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกกลุ่ม thaihealth


สสส. รับรางวัล Friendly Design Awards 2022 ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกกลุ่ม thaihealth


สสส. รับรางวัล Friendly Design Awards 2022 ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกกลุ่ม thaihealth


“สสส. หวังว่างานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล จะช่วยทำให้เกิดการรับรู้ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมให้ทุกคนใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย สะดวก และเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม โดยทางมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสื่อสารให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เห็นความสำคัญของการทำสภาพแวดล้อมอย่างเร่งด่วนเพื่อคนพิการที่ใช้ชีวิตยากลำบากได้เดินทางสะดวก ลดความเหลื่อมล้ำ นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมและส่งเสริมให้เกิดแกนนำทูตอารยสถาปัตย์ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ผลักดัน และรณรงค์สื่อสารให้เกิดการปรับสภาพแวดล้อม” ดร.ประกาศิต กล่าว


สสส. รับรางวัล Friendly Design Awards 2022 ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกกลุ่ม thaihealth


นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สำรวจ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) หรือ หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาตึกอาคาร ฟุตบาททางเดินเท้า สถานที่ สิ่งแวดล้อม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน สถานศึกษา ระบบขนส่งมวลชน ตลอดจนบริการต่างๆ เพื่อให้ทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ และคนที่ใช้รถเข็นให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ให้ได้มากที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code