สสส.มอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ

สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพโดย สสส.


สสส.มอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ thaihealth


“ทีม STOP! : เซลล์เสื่อม” ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ สุดคูล! ชวนกินน้ำปั่นเพื่อสุขภาพ หักดิบชาไข่มุก ผลงานน้ำปั่นต้านแก่คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ สสส.


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานประกวดและมอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ ให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรขยายผลองค์ความรู้สุขภาวะ : เครือข่ายสร้างปัญญา “มหกรรมสื่อสุขสร้างปัญญา” โดยมีสมาชิกในเครือข่ายสร้างปัญญา ทั้งระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 124 แห่ง


สสส.มอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ thaihealth


นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย พัฒนาเครือข่ายสร้างปัญญาสนับสนุนการเผยแพร่สื่อองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะผ่านทางเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของ สสส. พร้อมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกเครือข่าย ให้มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และขยายแนวคิดการสร้างนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ Design Process, Infographic, Creative Thinking, จุดประกายความคิด สื่อสารผ่านคลิปเพื่อสุขภาพ และหลักการออกแบบการจัดนิทรรศการ “นิทรรศ-ประสบ-การณ์” โดยมุ่งหมายให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เกิดความเข้าใจเรื่องสุขภาวะ 4มิติ


สสส.มอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ thaihealth


“สสส. มีความเชื่อมั่นในพลังคนรุ่นใหม่ จึงได้จัดงาน 'มหกรรมสื่อสุขสร้างปัญญา' โดยมีการประกวดนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะขึ้นในครั้งนี้ ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีครูและอาจารย์เป็นที่ปรึกษา โจทย์หลักคือ ความต้องการที่จะเปลี่ยนสังคมรอบตัวด้วยแนวคิดการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายทั้งภาควิชาการและภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดย 10 ทีม ทั้งลูกศิษย์และครูได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบ่มเพาะทักษะความรู้ ความสามารถด้านการสร้างสรรค์นิทรรศการที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริง สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 'ทีมSTOP! : เซลล์เสื่อม จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์' ที่นำเสนอประโยชน์ของน้ำโยเกิร์ตปั่นต้านอนุมูลอิสระที่มีแคลอรี่ต่ำเมื่อเทียบกับชาไข่มุกที่นิยมดื่มในปัจจุบัน” นางเบญจมาภรณ์ กล่าว


สสส.มอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ thaihealth


สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ทีม STOP! : เซลล์เสื่อม จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “ทีมพุงจ๋า ฉันลาก่อน จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “ทีมจัดจ้านในย่านนี้ จากโรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี” และรางวัล Popular Vote ได้แก่“Augmented Reality (AR) ภัยบุหรี่ จากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ทั้งนี้ จะนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาเผยแพร่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีขาวผ่านสื่อออนไลน์ และเพื่อนำเสนอสู่สาธารณะให้เป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะที่มีคุณภาพผ่านสื่ออย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อบ่มเพาะแนวคิดของการเป็นนักสร้างประสบการณ์สุขภาวะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการต่อยอดผลงานให้สามารถขยายผลในวงกว้าง เพราะเชื่อในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนจะมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับทุกคนในสังคมไทย


สสส.มอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ thaihealth


สสส.มอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ thaihealth


สสส.มอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code