สสส. ผนึกกำลัง UddC ฟื้นฟูเมือง

สสส.จับมือจุฬาฯ-กทม. เปิดตัว “ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง” (UddC) พื้นที่ต้นแบบฟื้นฟูเมือง “กิตติรัตน์” มั่นใจ ช่วยนำร่องสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาเมือง ร่วมเปิดตัว “ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง” (Urban Design and Development Center: UddC) คลังสมองที่รวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการ “โครงการฟื้นฟูเมือง” โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), พระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ,ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

โดย นายกิตติรัตน์ กล่าวถึงการฟื้นฟูเมืองเพื่อเศรษฐกิจสังคมที่ยั่งยืนว่า เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้การสนับสนุนมาโดยตลอด เพราะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเมืองในระดับภูมิภาคและระดับโลก และ UddC จะเป็น “แกนกลาง” สำคัญในการประสานงานระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองทั้งภาครัฐ-เอกชน-ชุมชน รวมทั้งภาควิชาการอย่างบูรณาการศาสตร์ เข้ามาผลักดันให้เกิดโครงการฟื้นฟูเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในเมืองได้อย่างมี “สุขภาวะ” ที่ดี โดยมีกระบวนการดำเนินงานผ่านนวัตกรรมของการลงทุนในการฟื้นฟูพื้นที่ใจกลางเมือง ที่หวังผลกำไรด้านสังคมและสาธารณะ มากหรือเท่ากับผลกำไรที่เป็นเม็ดเงิน ผ่านการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในย่านที่สำคัญของเมืองเป็นสำคัญ

ด้าน ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในอีก 2 ปีข้างหน้าที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ยุคประชาคมอาเซียน กทม.ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ต้องก้าวสู่การเป็นมหานครที่มีบทบาทสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ความสำคัญของการฟื้นฟูพื้นที่จึงเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีทั้ง “ประสิทธิภาพ” และคง “เอกลักษณ์” ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้กรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมือกับโครงการที่ได้ร่วมกันริเริ่มขึ้นมา อาทิ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน เขตคลองสาน, โครงการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และขอชื่นชม UddC ในฐานะที่เป็นภาคีการทำงานด้านการพัฒนาเมือง ที่ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการเข้ามาสนับสนุนกรุงเทพมหานครอย่างเกิดประโยชน์โดยตรง

ขณะที่ รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาฟื้นฟูย่านสะพานปลา โดยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการระดมศักยภาพของทุกภาคส่วน จัดทำโมเดลข้อเสนอเพื่อพัฒนาพื้นที่ย่านสะพานปลา ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ประชาชนเข้าถึงได้ มีพื้นที่เพื่อกิจกรรมทางกาย นันทนาการ การเรียนรู้ และวัฒนธรรมร่วมกัน การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งทาง สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code