สสส.ประชุมเสริมศักยภาพผู้นำท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา

สสส.จัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการเมือง ความมั่นคง ปัญหาสังคม วัฒนธรรม หวังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของไทยกับกัมพูชาแบบยั่งยืน

ดร.นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร ที่ห้องพนมดงรัก 2 โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ดร.นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร หัวหน้าโครงการจัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา สู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกล่าวถึงแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของไทยกับกัมพูชา โดยมีองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่สามารถดำเนินการโดยอำนาจรัฐจากส่วนกลางโดยลำพัง เพราะเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสองประเทศคนในพื้นที่ชายแดน จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเสมอดังนั้นการสร้างเสริมศักยภาพของผู้นำท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล สภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อท้องถิ่น นักจัดรายการวิทยุท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชามีบทบาทที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น(การทูตภาคประชาชน) ควบคู่ไปกับส่วนกลางที่จะนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ

โดยจะมีการจัดอบรม 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 อ.เมือง  อ.ปราสาท วันที่ 19-21 ก.ย.55 รุ่นที่ 2 อ.กาบเชิง อ.พนมดงรัก วันที่ 15-17 ต.ค.2555 รุ่นที่ 3 อ.สังขะ อ.บัวเชด วันที่ 5-7 พ.ย.2555 ผู้ที่จะเข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สายปกครอง 30 คน สายวัฒนธรรม 10 คน สายสื่อ 10 คน สายองค์กรและหน่วยงาน 10 คน รวมอบรมรุ่นละ 60 คน  สิ่งที่จะได้รับผู้ที่อบรมจะมีความรู้เท่าทันสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการเมือง ความมั่นคง ปัญหาสังคม วัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น (การทูตภาคประชาชน) ควบคู่ไปกับส่วนกลาง ทำให้คนในพื้นที่ชายแดนมีความสุขมากขึ้น นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีแบบยั่งยืนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา นำไปสู่สังคมชายแดนอยู่สบาย โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือ ความยั่งยืนของประชาคมอาเซียน

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code