สสส. ประกาศรับสมัครผู้ร่วมงานหลายตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการมีความประสงค์จะคัดเลือก คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงาน

นักวิชาการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ 2 ตำแหน่ง

ขอบเขตงาน

1. บริหารจัดการแผนงาน/โครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
2. จัดการความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดความร่วมมือระหว่างแผนงาน/โครงการต่าง ๆ
3. ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารแผน

คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง

• อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
• จบการศึกษาปริญญาโท ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังนี้ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาชีพสุขภาพ สังคมศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารหรือประสานงานแผนงาน/โครงการ
• มีความสามารถในการประสานการประชุม และทักษะในการจับประเด็นและการจัดทำรายงาน
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานด้านวิชาการได้
• มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีม

เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

ขอบเขตงาน

1. จัดทำบัญชี “กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” และบัญชีแยกประเภทอื่นๆตามมาตรฐานสากล และให้การสนับสนุนการจัดทำบัญชีโครงการ และการตรวจสอบ
2. จัดทำงบดุล งบรายได้ รายจ่าย งบกระแสเงินสด และจัดทำรายงานแสดงสถานะการใช้จ่ายเงิน
3. จัดการด้านการจัดระบบเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ด้านบัญชีและการเงิน เพื่อการตรวจสอบ
4. ประสานงาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก (สตง.) รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ

คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง

1. อายุไม่เกิน 30 ปี และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 โดยมีพื้นฐานการศึกษาด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ การบัญชี การเงิน
3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชีมาตรฐานสากลและมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ ได้แก่ database, word processor, spreadsheet, presentation, networking

นักกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา

ขอบเขตงาน

1. จัดทำเอกสารทางกฎหมายของ สสส.
2. สรุปประเด็นวาระการประชุม
3. เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของ สสส.

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในการทำงานด้านกฎหมายในองค์กร
4. มีทักษะในการจัดประชุมคณะกรรมการ การจัดทำวาระการประชุม การจดรายงานการประชุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ สสส. ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ สนามเป้า พญาไท กทม. 10400 หรือ download แบบฟอร์มใบสมัครงานของ สสส. ที่ www.thaihealth.or.th และส่งใบสมัครงานที่กรอกสมบูรณ์แล้วมาที่ [email protected] ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2298-0500 ต่อ 1413 คุณสัณหกิจ รัตนกุล

**สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่สมัครงานด้วยวิธีการที่ถูกต้องเท่านั้นถึงจะได้รับการพิจารณา**

หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code