สสส. ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานผู้บริหาร และงานนวัตกรรม

ประกาศรับสมัคร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะสรรหาบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานในตำแหน่งดังนี้
1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานผู้บริหาร และงานนวัตกรรม
คุณสมบัติ
  1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ, project management, สาธารณสุขศาสตร์ (เน้นงานสร้างเสริมสุขภาพ), ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ/การพัฒนาสังคม/งานสร้างเสริมสุขภาพ
  2. มีทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี-ดีมาก
  3. มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน กับบุคคล หน่วยงาน องค์กร ในหลายภาคส่วน (อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ ภาคประชาสังคม) ทั้งในและนอกประเทศ (อย่างน้อย 2 ปี)
  4. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และสื่อสารรายงานผล ทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  6. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน microsoft office ในระดับดีมาก มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา-ดูแลเว็บไซต์และโปรแกรมฐานข้อมูล
**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
ผู้ประสงค์จะสมัครให้กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ สสส. ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ สนามเป้า พญาไท กทม. 10400 หรือ download แบบฟอร์มใบสมัครงานของ สสส. ที่ www.thaihealth.or.th และส่งใบสมัครงานที่กรอกสมบูรณ์แล้วมาที่ [email protected] ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2298-0500 ต่อ 1414 คุณสุทธิวัฒน์ โตสมบุญ
หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 ตุลาคม 2555
สสส. สงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะผู้สมัครตามขั้นตอนที่กำหนดเท่านั้น
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code