สสส. ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประกาศรับสมัคร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานในตำแหน่ง นักวิชาการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา ดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 • วางแผนจัดการด้านการพัฒนาบุคลากรและขับเคลื่อนการพัฒนาสายอาชีพ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และ succession plan
 • วิเคราะห์ความจำเป็น หรือความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความคาดหวังขององค์กร
 • สร้างและดำเนินการให้ระบบพัฒนารายบุคคล (idps)
 • รวบรวมและสรุป idps ของพนักงานและสรุปแนวทางจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากร
 • สร้างเครื่องมือพัฒนาและสร้างโปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้ให้พนักงานที่มีศักยภาพสูง
 • ประเมินและติดตามผลโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
คุณสมบัติ :
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการวางแผนการฝึกอบรม
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีไหวพริบในการแก้ปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด, อ่าน, เขียน) ได้ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ms-office, powerpoint ได้คล่องแคล่ว
 • มุ่งเน้นความสำเร็จของงาน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้เป็นอย่างดี
**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
ผู้สนใจกรุณากรอบใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th และส่งหลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่อยู่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ หรือที่ [email protected] ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณปริญญา ฝ่ายบริหารงานบุคคล เบอร์โทร 0-2343-1500 ต่อ 3106
หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
** สสส.จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code