สสส. ชูแนวคิด Growth Mindset พัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลรัฐ มุ่งสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ลดปัญหาการบริการ นำร่องศิริราช

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. ขับเคลื่อนหลักสูตรพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลรัฐ ด้วยแนวคิด Growth Mindset หวังลดปัญหาการให้บริการ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ในใจประชาชน นำร่องกุมารเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช โรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของไทย  

                    เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2566 ศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “การเข้ารับบริการในโรงพยาบาลรัฐของประชาชนที่มีจำนวนมาก บางครั้งต้องใช้เวลาในการรอคิวตั้งแต่เช้ามืด จนเกิดเป็นกระแสในสื่อโซเชียลมีเดียบ่อยครั้ง ว่าการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ ใช้เวลา 1 วันเต็ม มีประเด็นเรื่องการสื่อสาร การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ที่ตอบคำถามทุกคนได้ไม่ทั่วถึง เพราะนอกจากบุคลากรในโรงพยาบาลจะต้องคอยรับเรื่อง ตอบคำถามแล้ว ยังต้องทำหน้าที่หลักควบคู่ไปด้วย จากปัญหาที่เกิดขึ้น Thaihealth Academy จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Growth Mindset for Healthcare เพื่อพัฒนาจากความต้องการของสถานการณ์ที่ผู้อบรมเผชิญจริง”

                    “สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษของ สสส. ตั้งใจให้เป็นสถาบันที่ยกระดับ ให้ทุกคนเป็นนักสร้างเสริมสุขภาวะมืออาชีพ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบโจทย์ปัญหาด้านงานบริการในปัจจุบัน ด้วยการใช้แนวคิด Growth Mindset พัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน องค์กร เป็นหลักสูตร 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย การฝึกการทบทวนตนเอง การสื่อสาร งานบันดาลใจ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จะมีให้กับหน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐ พร้อมติดตามผล เพื่อต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม โดยได้จัดอบรมให้กับการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของไทย มีบุคลากรของโรงพยาบาลกว่า 35 คน เข้าร่วมการอบรม พร้อมขับเคลื่อนต้นแบบพัฒนาศักยภาพบริการของโรงพยาบาลรัฐ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง มุ่งเป้าอบรมเพิ่ม 3 โรงพยาบาลภายในปีนี้

                    น.ส.ธชพร เทศะศิลป์ หัวหน้างานการพยาบาล งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า สำหรับงานพยาบาล จะมีการอบรมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจในสายอาชีพอยู่แล้ว แต่เรื่องการให้บริการ การสื่อสารต้องมีการพัฒนาให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยได้ Thaihealth Academy มาอบรมพัฒนากรอบแนวคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานพยาบาล สร้างสมดุลในองค์กร การอบรมช่วยปูพื้นฐานสำหรับพยาบาลให้เรียนรู้ และเข้าใจตัวเองว่ามีความถนัดด้านใดบ้างที่นอกเหนือจากวิชาชีพ ปรับวิธี แนวคิดการทำงาน กระบวนการทางความคิด สร้างผู้นำในหน่วยงาน พร้อมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ติดตามผลการทำงานตามแบบแผนที่วางไว้ นำร่องการทำงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไปได้ และการอบรมยังช่วยให้ได้ความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่นอกกรอบ เพื่อเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยให้โรงพยาบาลรัฐมีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code