สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


สสส. ประกาศรางวัลนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปี 3 “ThaiHealth Inno Awards” FIFO light นวัตกรรมในซอยแคบลดอุบัติเหตุ ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา และนวัตกรรมเพิ่มกิจกรรมทางกาย จากทีมรร.ชลกันยานุกูล หนุนต่อยอดนวัตกรรุ่นใหม่ ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ส่งเสริมคนไทยมีสุขภาพดีหลากมิติ


วันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิวายไอวาย และภาคีเครือข่าย จัดพิธีประกาศผลรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ: THAIHEALTH INNO AWARDS ครั้งที่ 3 โดย ในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 319 ทีม ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย 20 ทีม และได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่ใส่ใจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาผลงาน


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยฝีมือเยาวชนทั้ง 20 ทีม เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการแก้ไขปัญหาทุกขภาวะของพื้นที่ใกล้ตัว โดยในปีนี้ สสส. ได้กำหนดแนวคิดการประกวด “ชีวิตดีเริ่มที่เรา” ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน หรือช่วยลดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในหัวข้อ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่, ลดอุบัติเหตุทางถนน, เพิ่มการบริโภคผักผลไม้และอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ, เพิ่มกิจกรรมทางกายหรือลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง, การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ เช่น การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)


โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. ซึ่งในปีนี้พบว่าเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น นับเป็นเรื่องที่ดีที่ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพเข้ามาอยู่ในความสนใจของเยาวชนมากขึ้น


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า ทิศทางการทำงานของ สสส. ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา มุ่งสู่การเป็น “องค์กรนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” โดยเราได้คิดค้นนวัตกรรมเชิงนโยบาย เพื่อจัดสรร ออกแบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวประชาชนให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะ 4 มิติ คือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา โครงการ ThaiHealth Inno Awards จึงเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนวิธีการทำงานของ สสส. โดยเยาวชนจะต้องรู้จักสำรวจปัญหาหรือความต้องการของสังคม เพื่อนำไปสู่การออกแบบนวัตกรรมที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับสังคม


อีกทั้งโครงการนี้ยังเกิดการสานพลังจากหลายภาคส่วน ในการร่วมกันออกแบบกระบวนการพัฒนาทักษะด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับเยาวชน ภายหลังสิ้นสุดการประกวดแล้ว สสส. ยังมีกระบวนการติดตามให้คำปรึกษาแก่เยาวชน เพื่อดึงความร่วมมือจากภาคีภาครัฐและเอกชนมาร่วมสนับสนุนต่อยอดและขยายผลงานนวัตกรรมต่อไป


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา” ได้แก่ Real Time Exercise Game by Instagram Filter จากทีม 16 ยังแจ๋ว โรงเรียนชลกันยานุกูล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อุปกรณ์เตือนภัยขาตั้งสำหรับรถจักรยานยนต์ 1 ได้ถึง 3 (ขาตั้งสติแตก) จากทีม IF โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ตุ๊กตาช่วยเตือนจุดเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยในการขับรถ ทีม Mito Team โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


นอกจากนี้ “รางวัลชนะเลิศระดับอาชีวศึกษา” ได้แก่ FIFO light นวัตกรรมในซอยแคบ ทีม R-lu-mi-right วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เกมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง “น้องจุกผจญภัย”  ทีมน้องจุก จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารสําหรับครัวเรือน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากทีม SRPC Save the world วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี


และมีรางวัลพิเศษ Rising star ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ที่มีโอกาสพัฒนาต่อในอนาคตได้ 2 รางวัลได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา Water scrubber system face mask หน้ากากจากระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (D-mask ดีม๊ากกก) ทีมวุยก๊กจะเฟื่องฟูศัตรูจะแพ้พ่าย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ได้แก่ ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ BizcomPN (SEX EDUBOT) ทีม BizcomPN วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


สสส.ชูนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code