‘สสส.’ จับมือ ’40องค์กร’ จัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


\'สสส.\' จับมือ \'40องค์กร\' จัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ  thaihealth


'สสส.' จับมือ '40องค์กร' จัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ หวังชวนทุกครอบครัวอ่านหนังสือให้ลูกฟัง


29 พ.ย.61 สสส. ร่วมกับศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน อาทิ แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย, เทศกาล ICCRF, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park, ภาคธุรกิจ, ภาคประชาสังคมกว่า 40 องค์กร ร่วมจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติมหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาคและเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน หรือ ICCRF (International Children's Content Rights Fair) และมหกรรม Big Bad Wolf ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอ่านในการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญต่ออนาคตของประเทศ


\'สสส.\' จับมือ \'40องค์กร\' จัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ  thaihealth


นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า จากวิกฤตพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 0-6 ปี ที่เป็นช่วงวัยที่มีความสามารถในการพัฒนาสมองและทักษะทุกด้านกว่า 80% ของชีวิตมนุษย์ ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยสำรวจพบว่า เด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้าโดยรวมร้อยละ 30 และมีแผนพัฒนาการด้านภาษาที่ล่าช้าสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผลสำรวจล่าสุดปี 2557 พบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้าเฉลี่ยร้อยละ 38.2 ส่งผลเสียต่อการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ อาทิ การสื่อสาร การพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และกระทบต่อสุขภาวะในทุกด้าน ดังนั้นงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค” ครั้งนี้ จะมีส่วนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่สำคัญของการอ่านกับการสร้างเสริมสุขภาพทุกมิติ โดยจะเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยให้พ่อแม่และครู ได้เลือกสรรหนังสือและสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น เห็นเทคนิคปฏิบัติการที่จะช่วยส่งเสริมการอ่านแบบก้าวกระโดด ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันอบอุ่นในครอบครัว เป็นรากฐานสำคัญของการแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ด้าน นางชมัยพร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา กล่าวว่า พลังของวรรณกรรมช่วยกล่อมเกลาและขัดเกลาให้มนุษย์ได้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น การอ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่ 0-6 ปี หรือช่วงปฐมวัย จะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน ทั้งยังปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงอุดมคติและค่านิยมที่ดีงาม เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ในงานนี้องค์กรร่วมจัดงานได้นำเสนอการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างให้เกิดรากฐานการอ่านตั้งแต่เด็กปฐมวัย รวมถึงสร้างความร่วมมือในการรณรงค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง


\'สสส.\' จับมือ \'40องค์กร\' จัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ  thaihealth


ภายในงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาคตลอดทั้ง 4 วัน มีกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ใน 4 โซน ได้แก่ โซนนวัตกรรมการอ่านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างทักษะชีวิตสู่พลเมืองสร้างสรรค์ก้าวทันศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมสำคัญ เช่น การอ่าน การเล่น เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF, นวัตกรรม Thai Reading Tree, การคัดสรรหนังสือสร้างเสริมสุขภาพ 100 หนังสือดี 100 ปีสาธารณสุขไทย.เพื่อพัฒนา 4 H ได้แก่ Head, Heart, Hand, Health, มหัศจรรย์ 1,000 บาทกับคลินิกพัฒนาการเด็กและพัฒนาเด็กพิเศษ // โซนการอ่านกับวิถีภูมิปัญญา นำเสนอนวัตกรรมผลงานส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น วรรณกรรมในฝักกริชจากชายแดนใต้พหุวัฒนธรรมล้านนา, นิทานชุดอ่านดอยสุเทพ กิจกรรมเล่านิทานและสร้างสรรค์ของเล่นโดยพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ย // โซนเปิดบ้านเด็กปฐมวัย อ่านยกกำลังสุขสนุกในท้องถิ่น โดยการเรียนรู้เทคนิคปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็กทุกพื้นที่ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีงานนิทรรศการ เวทีวิชาการ การอบรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปะวัฒนธรรม และนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาครู พ่อแม่ อีกมากมาย

Shares:
QR Code :
QR Code