สสส.จอมบึงมาราธอน 2020

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส.จอมบึงมาราธอน 2020  thaihealth


สสส.จอมบึงมาราธอน 2020 วิ่งสู่ชีวิตใหม่ก้าวสู่ปีที่ 35 ภายใต้แนวคิด “ประสบการณ์ที่ไม่สิ้นสุด Never Ending Experiences” กับการยืนหยัด ยึดมั่นการให้การต้อนรับนักวิ่งเสมือนญาติมาเยี่ยมเยือนของชุมชน วัด โรงเรียน ผ่านกิจกรรมการดูแล ต้อนรับ และให้กำลังใจตลอดเส้นทางการวิ่งอย่างมีมาตรฐาน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสนามมาตรฐานนานาชาติ ตามปณิธาน “งานประเพณีของชาวบ้านที่มีมาตรฐานสากล” เตรียมเปิดฉากชิงชัย สไตล์ชาวบ้าน ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคมนี้


วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมห้องเวลาดี 4 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ต.อ. ธนู ฮวบประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี  อาจารย์ ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.  พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายการจัดงานร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการสสส.จอมบึงมาราธอน 2563  ปีที่ 35 โดยในปีนี้จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง และภาคีเครือข่าย ร่วมกับผู้สนับสนุนหลัก อันได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จะจัดการแข่งขันงานวิ่งประเพณี  “สสส. จอมบึงมาราธอน 2563 ครั้งที่ 35” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด  “ประสบการณ์ที่ไม่สิ้นสุด Never Ending Experiences” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง         อ.จอมบึง จ. ราชบุรี ในวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563


นายชยาวุธ  จันทร กล่าวว่าเป็นการรับรู้โดยทั่วไปว่างานวิ่งกำลังมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วทุกมุมโลก นอกจากจะเป็นเครื่องมือให้เกิดการดูแลสุขภาพของคนด้วยกีฬาการวิ่งแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ การรับรู้ และประชาสัมพันธ์เมืองหรือชุมชนให้เป็นที่รู้จักได้กว้างขวางขึ้น สำหรับงานวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอนถือเป็นงานวิ่งอันดับต้นๆ ของประเทศไทย กล่าวคือ เป็นงานวิ่งที่สามารถดึงผู้คนจากทั่วประเทศ อาทิ นักกีฬาร่วมการแข่งขัน ผู้ติดตาม สื่อมวลชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงาน องค์กรสนับสนุน ให้เข้ามาในพื้นที่ รู้จักจังหวัดและเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น  จึงเป็นการจัดงานวิ่งที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เป็นการผสมผสาน ความตื่นเต้นเร้าใจของกีฬา กับบรรยากาศของสถานที่ที่เป็นแหล่งจัดกิจกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น และจากการให้บริการด้านต่าง ๆ รวมทั้งการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือของคนชุมชน ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี จากบทบาทและความสำคัญของการจัดงานวิ่งดังกล่าว จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดและพัฒนางานวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอนให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยและคนในจังหวัดราชบุรีมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดราชบุรีให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นไปพร้อมกันด้วย  


สสส.จอมบึงมาราธอน 2020  thaihealth


ผศ. ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กล่าวว่า  สสส. จอมบึงมาราธอน เป็นงานประเพณีที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 35  ท่ามกลางงานวิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจำนวนมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน แต่นักวิ่งยังคงให้เกียรติสนามวิ่งเก่าแก่แห่งนี้ โดยปีนี้มีนักวิ่งทั้งที่เคยมาและหน้าใหม่ สมัครมาวิ่งกว่า 15,000 คน เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่สิ้นสุด ของการเป็นมาราธอนของชุมชน ที่เต็มเปี่ยมด้วยประวัติศาสตร์ความร่วมแรง ร่วมใจของ “บวร” ชาวบ้าน วัด โรงเรียน ในการดูแล ต้อนรับ บริการน้ำดื่ม เกลือแร่ ผลไม้ อย่างพร้อมมูล และที่สำคัญ คือการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจที่ไม่ใช่แต่งเติมกับนักวิ่ง ตลอดเส้นทางการแข่งขัน ด้านความปลอดภัย เป็นความมุ่งมั่น ตั้งใจของสนามมาอย่างต่อเนื่องที่จะดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยให้กับนักวิ่งตลอดเส้นทาง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอำเภอจอมบึง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง สาธารณสุขอำเภอจอมบึง เครือข่ายโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วจังหวัดราชบุรี อาสาสมัคร AED นักวิ่งอาสาสมัคร และพี่น้องชาวอาสาสมัครกู้ภัย ที่จะส่งทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ มาให้การดูแล การปิดการจราจร การดูแลความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากตำรวจภูธรราชบุรี ตำรวจภูธรอำเภอจอมบึง และจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี การจัดการและการต้อนรับในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ผู้บริหาร รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนในอำเภอจอมบึง และจังหวัดราชบุรี    


สสส.จอมบึงมาราธอน 2020  thaihealth


พิเศษในครั้งนี้ จะมี Professor Dr. Yoshiharu Nabekura อาจารย์ผู้สอนวิชามาราธอน และแกนนำในการจัดงานวิ่ง Tsukuba Marathon จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น จะมาร่วมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน และร่วมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานงานวิ่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่มาตรฐานงานวิ่งระดับสากล ที่สนามจอมบึงมาราธอนได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ของ Thailand Road Racing Standard ที่จะนำร่องการพัฒนายกระดับงานวิ่งสู่มาตรฐานโลก ทั้งยังมีกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาจาก National Taiwan University of Sports ประเทศไต้หวัน ที่จะมาร่วมวิ่ง และร่วมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยด้านพลศึกษา และด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อีกด้วย


สสส.จอมบึงมาราธอน 2020  thaihealth


ด้าน อาจารย์ ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ  ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า  แนวคิดหลักของ สสส. กับงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓๕ นี้เป็นการชวนคนไทยตั้งเป้าหมายให้ตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้แนวคิด ชีวิตดีเริ่มที่เรา (LIVE HEALTHIER) โดยสนับสนุนให้คนหันมาดูแลสุขภาพผ่านกิจกรรมการวิ่งที่สอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของตน นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังส่งผลไปสู่การพัฒนาตน และสังคมอีกด้วย ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการสนับสนุนการจัดงานที่เน้นให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และเน้นการมีส่วนร่วมแบบเครือข่ายขององค์กร และชุมชนที่ก้าวข้ามความแตกต่างตามโครงสร้าง มาร่วมกันทำงานโดยการยึดประเด็นงาน และยึดพื้นที่เป็นหลัก เป็นการส่งเสียงจาก “หมู่บ้านจอมบึง” ไปสู่หมู่บ้านทั่วประเทศ ให้เกิดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย อันจะนำไปสู่การออกกำลังกายของอย่างสม่ำเสมอ ลดภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการมีสุขภาพที่แข็งแรง ในที่สุด


สสส.จอมบึงมาราธอน 2020  thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ