สสม.ขยายพื้นที่มัสยิดปลอดบุหรี่

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิม (สสม.)


ภาพประกอบจากมูลนิธิสร้างสุขมุสลิม (สสม.)


สสม.ขยายพื้นที่มัสยิดปลอดบุหรี่ thaihealth


สสม.จัดกิจกรรม "กรุณาให้เกียรติบ้านของอัลลอฮฺด้วยการไม่สูบบุหรี่" เพื่อขยายพื้นที่มัสยิดปลอดบุหรี่


วันที่28กันยายน2559 ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลางแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิม (สสม.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม "กรุณาให้เกียรติบ้านของอัลลอฮฺด้วยการไม่สูบบุหรี่"ภายใต้โครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ โดยมีฮัจญีแสละ หีมหมัด รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน


การจัดโครงการมัสยิดปลอดบุหรี่โดยมีความมุ่งหวังให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่ผ่านกระบวนการทำความเข้าใจ นำไปสู่ความร่วมมือของมัสยิด ทั้งนี้จะเน้นให้ความรู้ การขอความร่วมมือ แบบประนีประนอม หลีกเลี่ยงการบังคับและความรุนแรง เพื่อให้มัสยิดและชุมชนเกิดพื้นที่ปลอดบุหรี่ โดยให้มัสยิดร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ในมัสยิดและชุมชน และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจความตระหนัก ในพาภัยบุหรี่และกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่พร้อมกับการสร้างมาตรการทางสังคมที่เป็นรูปธรรมเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ สสม.ขยายพื้นที่มัสยิดปลอดบุหรี่ thaihealthตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป


โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการบริหารจัดการให้เป็นมัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อาทิ ฮัจญีหร้อหมาน โต๊ะราหนี กรรมการอิสลาม จ.พัทลุง นพ.อนันตชัย ไทยประทาน ผอ.รพ.ศูนย์ยะลา นายหร่อหวาน วัชรจิรโสภณ ที่ปรึกษาวิจัยสุขภาพภาคใต้ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และนายไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์ นักวิชาการชำนาญการ สสจ.พัทลุง


กิจกรรมในวันนี้มีผู้นำชุมชน อีหมาน และคณะกรรมการมัสยิดในเขตพื้นที่อำเภอป่าบอน อ.เขาชัยสน อ.ตะโหมด และ อ.เมือง จ.พัทลุง เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 มัสยิด โดยมัสยิดทั้งหมดจะร่วมกันสนับสนุน รณรงค์ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ในเขตมัสยิด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code