สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไข้หวัดใหญ่

ที่มา : มติชน


สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไข้หวัดใหญ่ thaihealth


แฟ้มภาพ


ระยะนี้ ภัยสุขภาพที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเรื่องหนึ่งคือ โรคไข้หวัดใหญ่ เพราะมีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงขึ้น และขยายวงกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด


ทั้งนี้ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ข้อมูลว่า จากการที่กรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-วันที่ 25 มิถุนายน มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 180,235 ราย เสียชีวิต จำนวน 14 ราย ซึ่งสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด ปีนี้ พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน จำนวน 98 เหตุการณ์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ 25-34 ปี และอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง โดยเหตุการณ์ที่พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนมากที่สุด คือ โรงเรียน รองลงมาคือ เรือนจำ ค่ายทหาร และโรงพยาบาล ตามลำดับ


สำหรับการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล กรมควบคุมโรคจึงแนะนำว่าประชาชนควรรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของใช้ส่วนบุคคลร่วมกันกับผู้อื่น และทำความสะอาดสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มเปิดปิดไฟฟ้า รวมถึงล้างมือเป็นประจำด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ ที่คนอยู่อย่างหนาแน่น เช่น ห้างสรรพสินค้าหากมีอาการป่วย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรสวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก และไปพบแพทย์โดยเร็ว


ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรครุนแรง ได้แก่ 1.หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ 7.โรคอ้วนหรือผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (กก./ตร.ม.) ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี เพื่อลดความรุนแรงของโรคสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ