สวนดุสิตโพล เผย ความคิดเห็น ปชช.ต่อ สถานการณ์ฝุ่น

ที่มา :  สวนดุสิตโพล


สวนดุสิตโพล เผย ความคิดเห็น ปชช.ต่อ สถานการณ์ฝุ่น thaihealth


แฟ้มภาพ


สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์ฝุ่นละออง ณ วันนี้


จากที่กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษาในสังกัด เป็นเวลา 2 วัน เพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองต่อนักเรียน ซึ่งพบว่าปริมาณฝุ่นละออง


เกินค่ามาตรฐานมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็น


ของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,353 คน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลได้ ดังนี้


1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์ฝุ่นละออง ณ วันนี้


อันดับ 1   เข้าขั้นวิกฤต เกินมาตรฐาน ร้ายแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ยังแก้ไขไม่ได้             38.98%


อันดับ 2   คุณภาพชีวิตแย่ อันตรายต่อสุขภาพ ระบบทางเดินหายใจ                      37.01%


อันดับ 3   ภาครัฐควรเร่งแก้ปัญหา มีมาตรการเร่งด่วน ทำอย่างจริงจัง                  30.02%


อันดับ 4   ประชาชนต้องดูแลตัวเอง สวมหน้ากาก ไม่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง                18.50%


อันดับ 5   ควบคุมยาก ทุกคนต้องช่วยกัน แก้ปัญหาระยะยาว                           15.71%


2. จากสถานการณ์ฝุ่นละออง ประชาชนได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด?


อันดับ 1   ได้รับผลกระทบมาก 51.44%เพราะ อยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูง กระทบต่อสุขภาพ แสบจมูก หายใจไม่สะดวก เจ็บคอ ตาแดง ใช้ชีวิตลำบาก ฯลฯ


อันดับ 2   ได้รับผลกระทบอยู่บ้าง 45.67% เพราะ จำเป็นต้องผ่านพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองสูง ไม่ได้ทำงานกลางแจ้งนานๆ


พยายามสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกไปข้างนอก ฯลฯ


อันดับ 3   ไม่ได้รับผลกระทบ  2.89% เพราะ มีการเตรียมพร้อมเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่น ไม่มีโรคประจำตัว ออกกำลังกายเป็นประจำ สุขภาพแข็งแรง ฯลฯ


3. สิ่งที่ประชาชนต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งด่วนในขณะนี้ คือ


อันดับ 1   รัฐบาลต้องแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ    54.14%


อันดับ 2   จำกัดปริมาณรถบนท้องถนน ตรวจจับควันดำ ระงับการก่อสร้าง เผาในที่โล่ง       25.00%


อันดับ 3   แจกหน้ากากอนามัยให้ทุกครัวเรือน ควบคุมไม่ให้ขายเกินราคา          18.23%


อันดับ 4   กำจัดฝุ่น ทำฝนหลวง  ทำให้ฝนตก                    16.56%


อันดับ 5   ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ในการป้องกันสุขภาพจากฝุ่นละออง    15.53%


4. ประชาชนอยากให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการอย่างไร?


อันดับ 1   รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี    47.04% ควรดำเนินการ คือ ใช้ ม.44 ออกคำสั่งควบคุมสถานการณ์ ประกาศหยุดราชการ    ห้ามใช้รถ บังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งด่วน ฯลฯ


อันดับ 2   กระทรวงสาธารณสุข       27.85%  ควรดำเนินการ คือ แจกหน้ากาก ดูแลสุขภาพของประชาชน แนะนำวิธีการดูแล  ตนเองที่ถูกต้อง มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ ฯลฯ


อันดับ 3   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ/22.63%   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)   ควรดำเนินการ คือ ตรวจสอบและรายงานปริมาณฝุ่นละออง ให้ข้อมูลที่เป็นจริง หาแนวทางในการลดปัญหาฝุ่นละออง ฯลฯ


อื่นๆ ได้แก่ กทม./สถานศึกษา/ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ทุกคนทุกฝ่าย 14.59% ควรดำเนินการ คือ สั่งปิดโรงเรียน สถานศึกษา ช่วยกันเสนอแนะ  แนวทางแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าร้าย ปล่อยข่าวเท็จ ฯลฯ 

Shares:
QR Code :
QR Code