สร้างเสริมสุขภาวะในองค์ ห่างไกล 6 โรคร้าย

สร้างเสริมสุขภาวะในองค์ ห่างไกล 6 โรคร้าย thaihealth


สำนักพัฒนาบุคลากร จัดสัมมนา กินห่างไกล 6 โรคร้าย จับบริหารกายด้วยผ้าขาวม้ามันตรา


17 พ.ย. 58 ที่ รร.กานต์มณี พาเลซ สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรนิติบัญญัติ ภายใต้ สสส. ร่วมกันจัดสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐสภา ในโครงการรักษ์สุขภาพ หลักสูตรที่ 1 "กินอย่างไรให้ห่างไกล 6 โรคร้าย และบริหารกายด้วยผ้าขาวม้ามันตรา"โดยมี อ.ไกร มาศพิมล ที่ปรึกษามูลนิธิการแพทย์ทางเลือกแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "กินอย่างไรให้ห่างไกล 6 โรคร้าย" และ ดร.ธนา กิติศรีวรพันธุ์ จัดให้มีการออกกำลังกาย "การบริหารกายด้วยผ้าขาวม้ามันตรา" โดยวิทยากรได้แนะนำการบริโภคอาหารอย่างไรให้เป็นยา ซึ่งเน้นไปที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำร้ายสุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยง 6 โรคร้ายที่เรื้อรังและบั่นทอนสุขภาพ พร้อมแนะนำเคล็ดลับเพื่อให้มีสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเชิงรุก และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคเรื้อรัง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต


ทั้งนี้การสัมมนามุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันไม่ให้เกิดโรค การเสริมสร้างพลานามัยตามหลักโภชนาการ ตลอดจนการฝึกเทคนิควิธีการเสริมสร้างสุขภาพต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรด้วย พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และยังส่งผลให้เกิดความผาสุกในองค์กร


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


ภาพประกอบจากเว็บไซต๋บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ