สร้างอาชีพให้ผู้พิการ ‘หมอนวดตาบอด’

          สสส.กระตุ้นสร้างอาชีพให้ผู้พิการ หนุน “หมอนวดตาบอด” พัฒนาศักยภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต เผยทั่วประเทศมีหมอนวดตาบอดได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทนวดไทย 34 คน ตั้งเป้าเพิ่มร้อยละ20 ภายในปี 58 พร้อมสานต่อโครงการสื่อเสียง MP3 เพื่อวิชาชีพนวดตาบอด

/data/content/24005/cms/e_afgltwx12456.jpg

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา, มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย, สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, มูลนิธิหมอชาวบ้าน, สถาบันการนวดไทย,สมาคมวิชาชีพการนวดไทย, ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการ และ พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 2557 เพื่อเชิดชูและระลึกถึงพระคุณ “ครูแพทย์แผนไทย” อีกทั้งยัง เป็นการให้คำสัตย์ปฏิญาณ ที่จะรักษาจริยธรรมและรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยทุกสาขาโดยมีผู้เข้าร่วม 200 คน

/data/content/24005/cms/e_afglpstvxz48.jpg

          ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2555 พบว่ามีจำนวนคนพิการประมาณ 1.48 ล้านคน มีคนพิการที่มีงานทำ (อายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไป) จำนวน 369,080 คน คิดเป็นร้อยละ 25.73 ของคนพิการทั้งหมด และมีรายได้เฉลี่ย 3,000-5,000 บาทต่อเดือน การสนับสนุนให้ผู้พิการมีอาชีพ  โดยเฉพาะ“โครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย” หรือ หมอนวดไทย ที่ส่งเสริม “ผู้พิการทางสายตา” มีวิชาชีพที่เหมาะสม ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสนับสนุนให้คนตาบอดสอบเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยสาขานวดไทย ปัจจุบันมีผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2555 จำนวน 34 คน โดยตั้งเป้ามีผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 หรือ ภายในปี 2558 ซึ่งขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวและความพร้อมของผู้สอบด้วย

/data/content/24005/cms/e_fkmnopqxz369.jpg

         “สำหรับแนวทางส่งเสริม ขับเคลื่อนวิชาชีพการนวดไทยของผู้พิการทางการมองเห็น สสส. เตรียมสานต่อโครงการจัดทำสื่อเสียงการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) สำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย ในรูปแบบการบันทึกเสียง MP3 ให้กับสถาบันการอบรมหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา และให้กับห้องสมุดของหน่วยงานผู้พิการทางสายตาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”ทพ.กฤษดา กล่าว

          นอกจากนี้ยังจัดอบรมเตรียมความพร้อมของผู้พิการทางสายตา ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย (800 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1-3 จำนวน 37 คน รวมทั้งผู้พิการทางสายตาที่ผ่านการอบรมของเครือข่าย สถาบันการอบรมหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทยสำหรับผู้พิการ จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งรอการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) ในปี 2557 ด้วย

 

 

          ที่มา: สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code